Vastuullinen ruoka maantieteen opetuksessa

Kuva: Joe Saade / UN Women / climatevisuals.org

Ruoka on valtavan monialainen ilmiö. Tässä Open ruokaoppaan maantieteen oppiaineen tekstissä sitä on käsitelty globaalin ruokajärjestelmän ja sen kehityskohtien, sekä siihen liittyvän sosiaalisen vastuun näkökulmia. Lisäksi on käsitelty ruokavaikuttamista. Näkökulmia ympäristöongelmiin ja -ratkaisuihin, eläinten oikeuksiin, ruokapolitiikkaan ja ruuan kulttuurisiin puoliin löydät muiden oppiaineiden teksteistä. 

Tekstiä on paljon. Voit siirtyä suoraan sinua kiinnostavaan aiheeseen klikkaamalla sisällysluettelosta haluamaasi otsikkoa. Jossain vaiheessa suosittelemme selailemaan läpi koko materiaalin ja myös muiden oppiaineiden sivuja. Saatat löytää sivustolta vaikka mitä uutta ja kiinnostavaa, sekä monia yhtymäkohtia eri oppiaineiden sisältöihin! Materiaali toimii siis hyvänä lähtökohtana myös monialaisen oppimisen suunnitteluun. Voit käyttää sivustoa taustamateriaalina itsellesi, tai ohjata oppilaat tai opiskelijasi sopivan kohdan pariin. Sivun kuvia voit käyttää opetustarkoitukseen, kun mainitset kuvissa näkyvät lähteet käytön yhteydessä.

Inspiroivia hetkiä vastuullisen ruuan parissa!


Ruoka kestävän kehityksen tavoitteissa

Kestävästä kehityksestä on puhuttu jo kauan. Nk. Brundtlandin ympäristön ja kehityksen maailmankomission määritelmän mukaisesti kestävällä kehityksellä tarkoitetaan seuraavaa: ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Tällä hetkellä kestävää kehitystä tarkastellaan yleensä maailmanlaajuisen kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n kautta. YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät sen ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitetta YK:n yleiskokouksessa vuonna 2015. Tavoitteet haluttaisiin saavuttaa maailmassa vuoteen 2030 mennessä. Jokainen tavoite on pilkottu pienempiin alatavoitteisiin. 

Monet kehitystavoitteista liittyvät suoraan tai epäsuorasti ruokaan, ruokaturvaan ja ruokajärjestelmän eri osiin. Ei ole sattumaa, että kestävän kehityksen tavoitteissa selkein ruokaan liittyvä tavoite on toisena, heti köyhyyden poistamisen ykköstavoitteen jälkeen. Ruuan saanti on sekä ihmisoikeus että rauhan edellytys ja ensimmäinen askel myös muiden kehitystavoitteiden saavuttamiseen. Ajatuspaja e2:ssa toimivan tutkija Kaisa Karttusen mukaan keskeisimpiä ruokaan ja ruokaturvaan liittyviä tavoitteita ovat seuraavat tavoitteet alatavoitteineen. Karttusen listaus osoittaa samalla sen, kuinka monialainen ilmiö ruoka on ja mihin kaikkeen se liittyy.

Tavoite 1: Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta 

 • poistaa vuoteen 2030 mennessä äärimmäinen köyhyys 
 • vähentää vuoteen 2030 mennessä ainakin puolella niiden kaikenikäisten ihmisten määrää, jotka kansallisten määritelmien mukaan elävät köyhyydessä 

Tavoite 2: Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. 

 • poistaa nälkä ja aliravitsemus ja varmistaa, että kaikki saavat riittävästi turvallista ja ravintorikasta ruokaa 
 • kaksinkertaistaa maatalouden tuottavuus ja pientuottajien tulot, vahvistaa sopeutumista ilmastonmuutokseen 

Tavoite 5: Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo ja vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia 

 • toteuttaa uudistuksia, joilla naiset saavat yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistajuuteen sekä hallintaan, rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin kansallisten lakien mukaisesti.  

Tavoite 6: Varmistaa puhtaan veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille 

 • parantaa veden laatua, lisätä vedenkäytön tehokkuutta ja suojella veteen liittyviä ekosysteemejä 

Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille 

 • varmistaa edullinen, luotettava ja uudenaikainen energia, lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä parantaa energiatehokkuutta 

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys 

 • käyttää luonnonvaroja kestävästi ja tehokkaasti 
 • puolittaa ruokajätteen määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasoilla sekä vähentää ruokahävikkiä tuotanto- ja jakeluketjuissa 

Tavoite 13: Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan 

 • parantaa kaikkien maiden kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen 
 • yhdistää ilmastotoimet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun sekä herättää tietoisuutta ilmastonmuutoksesta

Tavoite 15: Suojella ja palauttaa ennalleen maaekosysteemejä, edistää niiden kestävää käyttöä sekä pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen. 

 • taistella aavikoitumista vastaan 
 • pysäyttää luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja estää uhanalaisten lajien sukupuuttoon kuoleminen

Syksyllä 2019 julkaistiin ensimmäinen  YK:n kestävän kehityksen tilaa arvioiva raportti nimeltään The Future is Now: Science for Achieving Sustainable Development. Sen mukaan nykyinen kehitysmallimme ei ole kestävä. Raportin tekijöiden mukaan viimeisten kahden vuosikymmenen aikana saavutettu edistys uhataan menettää lisääntyvän eriarvoisuuden ja ympäristössä tapahtuvien mahdollisesti peruuttamattomien muutosten takia. Ruuan osalta raportissa suositellaan, että kaikkien toimijoiden tulisi tehdä suuria muutoksia olemassaoleviin toimintatapoihin, säännöksiin ja infrastruktuureihin. Kaikkien maiden tulisi ottaa vastuu koko ruokajärjestelmästä ja sen osista, jotta ruuan laatua voidaan parantaa, tuotannon resilienssiä kasvattaa ja ympäristövaikutuksia vähentää. Kehittyneiden maiden tulisi auttaa kehittyviä maita tässä työssä. Tarkemmissa suosituksissa kannustetaan mm. koulutusksen kehittämiseen ja kuluttajien tietoisuuden kasvattamiseen, kemiallisten lannoitteiden käytön vähentämiseen, peltometsäviljelyyn, sekä ruokahävikin ja lihankulutuksen vähentämiseen.

Lähteet


Suomalainen ruuantuotanto pähkinänkuoressa

Suomalaiset kuluttavat vuosittain nykyään keskimäärin noin 80 kiloa viljaa. Kuvassa vehnäpelto. Kuva: Pinja Sipari.

Suomalaiset kuluttivat vuonna 2018 keskimäärin 155 kiloa nestemäisiä maitotuotteita, 81 kiloa lihaa, 12 kiloa kananmunia, 79 kiloa viljaa, 65 kiloa hedelmiä ja 64 kiloa vihanneksia. Viime vuosina siipikarjanlihan ja kananmunien kulutus on ollut kasvussa, kun taas maidon juonti on vähentynyt. Sianlihan kulutus on laskenut viime vuosina hiukan, naudanlihan taas lisääntynyt.

Vuonna 2015 kuluttajat käyttivät Suomessa yli 12 miljardia euroa elintarvikkeisiin ja tämän lisäksi juomiin 4,5 miljardia euroa. Ruuan osuus kuluttajien kokonaismenoista on ollut pitkään laskussa. Vuonna 2015 elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat veivät keskimäärin 12,4 prosenttia kuluttajien menoista, mikä on lähellä EU-kansalaisten keskiarvoa. Vuodesta 2000 vuoteen 2016 ruuan hinta nousi runsaat 36 prosenttia. Ansiotuloon suhteutettuna ruoka on selvästi halventunut, sillä palkat ovat nousseet 2000-luvulla yli 60 prosenttia. 

Seuraavassa on esitetty tiiviisti suomalaisen ruuantuotannon nykytila ja keskeiset haasteet, sekä aiheisiin liittyviä tunnuslukuja. Tiedot on poimittu ajatushautomo e2:n toteuttamasta Ruokitaan edes itsemme -selvityksestä, johon lainattu isoa määrää eri lähteitä.

Yksinkertaistettuja versioita suomalaisten ruokatuotteiden matkasta tuottajalta kuluttajalle löydät videomuodossa Ruokatiedon YouTube-kanavalta: https://www.youtube.com/results?search_query=ruokatieto+ruuan+reitti

Suomi on osa globaalia ruokajärjestelmää

Ruuan tuotanto ja kulutus Suomessa eivät ole suljettu ja omavarainen järjestelmä, vaan olemme osa EU:n sisämarkkinoita ja myös globaaleja markkinoita. Suomeen tuodaan ja meiltä viedään maataloustuotteita, raaka-aineita sekä valmiita elintarvikkeita. Ruokajärjestelmämme on siis tiiviissä yhteydessä muiden maiden ruokajärjestelmiin.

Valtaosa Suomen maataloustuotannosta on tällä hetkellä riippuvaista ulkomailta tuoduista polttoaineista, lannoitteiden raaka-aineista, kasvinsuojeluaineista, rehujen raaka-aineista ja koneista. Kun huomioidaan vienti ja tuonti sekä ruuantuotannossa tarvittavien tuotantopanosten tuonti, ruokamme kotimaisuusaste on arvioiden mukaan noin 78 prosenttia. Toisaalta esimerkiksi luomutuotannossa pyritään vähentämään riippuvuutta ulkoisista tuotantopanoksista. Noin kymmenes suomalaisista tiloista on luomutila. 

Suomessa kulutetun ruuan tuotanto vaikuttaa eri tavoin eri puolilla maailmaa, mm. tuotannon ympäristövaikutusten kautta. Tuontiruuan tuotantoon on tarvittu maata ja vettä maamme rajojen ulkopuolella ja tuotantoon on käytetty muiden maiden paikoin niukkoja luonnonvaroja. Erään arvion mukaan tuontiruuan kasvatukseen tarvitaan jopa 750 000 hehtaaria viljelymaata Suomen ulkopuolella. 

Ilmastonmuutos on keskeinen tekijä tulevissa globaalin ruokajärjestelmän muutoksissa. Jos ilmastonmuutosta ei onnistuta hillitsemään riittävästi, muuttuvat maatalouden tuotantoedellytykset maailman eri puolilla: maapallon keskivyöhykkeillä ne heikkenevät selvästi, pohjoisilla alueilla muutokset ovat pienempiä. Maailmanlaajuiset muutokset vaikuttavat suoraan ja epäsuorasti myös siihen, millaiseksi Suomen oma ruokajärjestelmä ja asema ruuantuottajana muotoutuvat tulevaisuudessa. 

Ruokala-ala työllistää Suomessa

 • ruoka-ala työllistää Suomessa noin 340 000 ihmistä 
 • maatalouden työllisiä oli vuonna 2015 noin 83 500 (3,4 % kaikkien alojen työllisistä) 
 • elintarviketeollisuudessa oli 37 600 työntekijää 
 • ravitsemuspalveluissa 67 900 työntekijää 
 • kaikkiaan maatalous- ja puutarhayrityksiä oli 51 000 vuonna 2016 (vuonna 1995 niitä oli noin 100 000) 
Maatalous työsllistää Suomessa vuosittain noin 80 000 henkilöä. Kuvassa Kilpiän tilan emäntä Iiris Mattila. Kuva: Hanna Kaisa Hellsten

Tuotannon määrä riittää tällä hetkellä takaamaan ruokaturvamme

 • viljan kokonaistuotanto Suomessa oli 3,7 miljardia kiloa vuonna 2015. Leipäviljan tuotanto ylitti tuolloin oman kulutuksemme noin 15 prosentilla, mutta vuoden 2017 sääoloiltaan hankala syksy käänsi ylituotannon alituotannoksi 
 • maitoa toimitettiin meijereihin vuonna 2015 noin 2,3 miljardia litraa
 • naudanlihan kotimaantuotanto kattoi 82 prosenttia maamme kulutuksesta vuonna 2016
 • vajaa 2/3 tuotetusta viljasta käytettiin eläinten rehuksi vuonna 2016.  
 • lisäksi pelloista 35 prosenttia tuottaa nurmirehua tai on laitumena lehmille, lampaille ja hevosille
 • vuonna 2015 elintarvikeviennin arvo oli 1,4 miljardia euroa ja tuonnin 4,8 miljardia euroa
 • muiden tuotteiden osalta kotimaisen tuotannon osuus oli 100 prosenttia tai vähemmän. Kun otetaan huomioon vienti ja tuonti sekä ruuantuotannossa tarvittavien tuotantopanosten tuonti, on ruokamme kotimaisuusaste noin 78 prosenttia. 
 • tuotujen tuotantopanosten rooli on sen verran merkittävä, että ongelmat niiden saannissa aiheuttaisivat merkittävää haittaa nykyisiin tuotantotapoihin perustuvalle kotimaiselle tuotannolle.

Hehtaarilta saatava sato vaihtelee runsaasti maiden kesken. Tähän syynä ovat mm. erilaiset sääolot eri maissa, sekä tuotantoon käytettyjen tuotantopanosten (mm. koneet, lannoitteet ja torjunta-aineet) erilaiset määrät. Afrikassa viljan hehtaarisato jää usein alle 1000 kg, Suomessa se vaihtelee 3000-4000 kg välillä, tosin jotkut viljelijät pystyvät jo nyt tuottamaan kaksi kertaa keskiarvosatoja vastaavia kilomääriä. Keski-Euroopan suotuisissa oloissa päästään lähelle 10 000 kg hehtaarilta. Joillakin alueilla voidaan tuottaa kaksi tai kolme satoa vuodessa, kun Suomessa saadaan vain yksi sato. Suomi pärjää kuitenkin kohtalaisesti sekä maailmanlaajuisessa että EU-tason vertailussa, kun arvioidaan viljan- ja maidontuotantoa asukaslukuun verrattuna. Meillä ilmastosta johtuvia pienempiä hehtaarisatoja kompensoidaan suuremmalla peltoalalla asukasta kohden. 

Normaalioloissa Suomen maatalous pystyy vastaamaan hyvin kuluttajien tarpeisiin. Tällä hetkellä oma ruuantuotantomme ja tuonti yhdessä varmistavat, että markkinoilla on kaikille Suomessa asuville tarpeeksi ruokaa. Kotimaisen maataloustuotannon ja ruuanjalostuksen ylläpito on kuitenkin tärkeää mm. siksi, että tuotanto riittää myös mahdollisissa kriisitilanteissa, kuten tuontielintarvikkeiden hankintavaikeuksien pitkittyessä.

Maatalouden kannattavuus heikkenee ja tilojen määrä vähenee

Maatalouden kannattavuus on keskimäärin heikkenemässä, mutta osa suomalaisista tiloista menestyy kuitenkin hyvin. Kuva: Hanna Kaisa Hellsten
 • vuonna 2015 peltoa maataloustuotannossa oli 1 970 000 hehtaaria ja kesantona 271 000 ha, yhteensä 2,2 miljoonaa hehtaaria
 • maatilojen keskipeltoala oli 44 ha
 • kaikkiaan maatalous- ja puutarhayrityksiä oli 51 000 vuonna 2016 (vuonna 1995 niitä oli noin 100 000) 
 • maatalousyrittäjäperheen yrittäjätulo laski vuoden 2015 aikana 18 prosenttia ja viljelijän saama tuntipalkka laski viiteen euroon. Keskimääräinen tilakohtainen tappio kasvoi 30 600 euroon.
 • vuonna 2016 Suomessa maksettiin maataloustukia yhteensä 1,9 miljardia euroa, josta EU-tukia 890 miljoonaa ja kansallisia tukia 1,1 miljardia euroa

Osa suomalaisista tiloista menestyy tällä hetkelläkin hyvin. Toisaalta osalle tuottajista tuotteista saatava matala hinta ja tuotantotarvikkeiden korkeat hinnat tekevät tuotannon tällä hetkellä tuottajille kannattamattomaksi ja keskimäärin maatalouden tuottavuus onkin heikkoa.Viljelijätukia tarvitaan siksi kompensoimaan tappioita. Tukien osuus maatilojen tuottamasta arvonlisästä on Suomessa selvästi suurempi kuin muissa EU-maissa, koska markkinoilta saatavat myyntitulot kattavat meillä vain osan tuotantokustannuksista. Suurin osa tuesta menee tuotantokustannuksiin ja vain pieni osa jää maatalouden tuloksi.

Maatalouden kannattavuusongelmat aiheuttavat huolia kotimaisen ruuantuotannon tulevaisuudelle. On arvioitu, että kannattavuusongelmat saattavat johtaa tilojen lukumäärän vähenemiseen 10 000: een vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi 40 000 maatilan lopettamista seuraavan reilun 10 vuoden aikana, ja tilakokojen suurta kasvua. 

Huono kannattavuus asettaa haasteita myös toiminnan kestävyydelle ympäristön näkökulmasta, sillä ympäristökysymykset saattavat tuntua viljelijöiden arjessa helposti ylimääräisiltä töiltä, jos jo perusarjesta selviytyminen aiheuttaa haasteita. Tällöin uusia ratkaisuja ongelmiin ei synny ja alkutuottajien osaaminen ja ymmärrys tuotannon arjesta jäävät käyttämättä. Maatalouden kannattavuus olisikin saatava kasvuun, jotta innovaatioille ja ympäristönsuojelulle on taloudellisia edellytyksiä. Toisaalta myös tuottavuuden kasvaessa on oltava hyviä syitä siihen, että tuotantoa ohjataan resursseja ja luovuutta käyttäen kestävämpään suuntaan. Tällä hetkellä konkreettisin ehdotus tähän lienee maataloustukien uudelleensuuntaaminen maatalouden ympäristötueksi.

Suomen maatalous pystyy normaalioloissa vastaamaan hyvin kuluttajien tarpeisiin, mutta samaan aikaan se ei pysty tuottamaan riittävää toimeentuloa alkutuottajille siitä huolimatta, että viljelijät ovat jatkuvasti parantaneet maatalouden tuottavuutta investoinneilla sekä kasvattamalla pinta-aloja ja tuotantoeläinten lukumääriä. Hyödyt tästä ovat ohjautuneet viljelijöiden sijaan ruokajärjestelmän muille toimijoille alempina hintoina. Ruokajärjestelmän tulevaisuuden iso kysymys onkin se, riittävätkö meillä viljelijät ja osaaminen myös tulevaisuudessa. 

Ruokajärjestelmässämme on hyviä puolia ja haasteita

Kotimaassa tuotetun ruuan vahvuus on sen hyvä jäljitettävyys, mikä antaa mahdollisuuden vaikuttaa ruuan tuotantoprosessiin ja ympäristövaikutuksiin sekä korjata mahdolliset laatuhäiriöt nopeasti. Se on paljon vaikeampaa ulkomailta tulevan ruuan kohdalla. Suomalaisessa maataloustuotannossa on monia muitakin hyviä puolia verrattuna ulkomaiseen tuotantoon, mm.:

 • maidontuotannon vesijalanjälki on pieni
 • maidontuotanto on geenimuuntelusta vapaata 
 • eräät eläinsuojelustandardit ovat meillä EU-tasoa tiukempia, mm. porsaiden häntiä ei typistetä
 • antibiootteja käytetään tuotannossa EU-maista toiseksi vähiten
 • kotieläintuotanto on salmonellavapaata ja tuotannon vastuullisuus on Euroopan huippua
 • maailmalla yleisiä ruuan turvallisuusskandaaleja ja ruokaväärennöksiä esiintyy meillä hyvin harvoin
 • viljaa ei saa terveyssyistä ruiskuttaa glyfosaatilla ennen puintia (tämä ei tarkoita, että glyfosaattia ei käytettäisi viljelyssä muutoin)

Hyvistä puolistaan huolimatta Suomen nykyinen ruokajärjestelmä ei tällä hetkellä tuota kestävää ruokaturvaa eikä taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia kaikille sen osallisille. Tuotantoon ja ruuan kulutukseen liittyy ainakin seuraavia ongelmia: 

 • haitallisia ympäristövaikutuksia 
 • hävikkiruuan osuus on edelleen varsin korkea 
 • maataloustuottajilla on vakavia kannattavuusongelmia 
 • eriarvoistuminen lisää Suomessakin niiden ihmisten määrää, jotka eivät saa riittävästi ravitsevaa ruokaa, muuten kuin ruoka-avun kautta 
 • virheellinen ravitsemus johtaa liikalihavuuteen ja siitä aiheutuvien terveysriskien kasvuun
Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna tiukka eläinsuojelulainsäädäntö. Kehitettävääkin silti riittää. Kuva: Pinja Sipari

Ilmastonmuutos vaikuttaa maatalouteen Suomessakin

Ilmastonmuutoksen seurauksena ilman hiilidioksidipitoisuus kohoaa ja lämpötilan kohoamisen vuoksi kasvukausi pitenee, mikä voi kasvattaa kasvien satoisuutta ja mahdollistaa viljelykasvien leviämisen nykyistä pohjoisemmille alueille jos lisääntyvä sateisuus, kuivuusjaksot ja kasvitaudit ja -tuholaiset aiheuta ikäviä yllätyksiä. Toisaalta valon määrä ei ilmastonmuutoksen myötä muutu, joten eteläisemmän Euroopan viljelyoloihin Suomessa ei tulla koskaan pääsemään. Valo-olojen puolesta meillä tulee aina olemaan lyhyen kasvukauden aikana pitkät päivät.

Muuttuva ilmasto vaikuttaa ruuantuotantoon monella tavalla myös Suomessa.

Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan ruuantuotannollemme seuraavia haasteita: kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien esiintyminen muuttuu, sadon laatumuutokset, satovaihtelut ja satokuilut (ero odotetun ja toteutuneen sadon välillä), kasvien talvehtimisongelmat ja hallan vaikutukset, kasvava kastelutarve sekä viljelymaan rakennemuutokset ja siihen liittyen lisääntyvä eroosio ja ravinteiden huuhtoutumisriski. 

Jonkin asian kykyä kestää muutoksia nimitetään resilienssiä. Ilmastonmuutos on yksi maatalouden resilienssiin keskeisesti vaikuttava asia. Maatalouden ilmastokestävyyttä, tai sopeutumista ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on Suomessakin syytä parantaa lisäämällä varautumista sään vaihteluun ja ääri-ilmiöihin. Tämä tehdään mm. parantamalla vakuutuksia, kehittämällä viljelyn monimuotoisuutta, parantamalla maaperän vesitaloutta, lisäämällä syyskylvöisten kasvien viljelyä, rajoittamalla kasvintuhoojien leviämistä kaikin käytössä olevin keinoin ja kehittämällä (jalostamalla) paremmin muuttuvaa ilmastoa kestäviä lajikkeita. 

Myös maatalouden päästöjä on vähennettävä. Erityisen tärkeitä toimia tässä ovat turvemaiden viljelytekniikan muutokset, uusien turvepeltojen raivauksen rajoitukset, peltojen ja laidunten hiilensidonnan kehittäminen sekä lisääntyvä biokaasun tuotanto. Lisäksi heikkotuottoisimmat peltolohkot voitaisiin ottaa pois tuotannosta, kunnes niiden tuottavuutta rajoittavia tekijöitä on saatu korjattua. Tuotannon muutosten lisäksi myös ruokahävikin pienentäminen on tärkeää. 

Ilmastonmuutoksen odotetaan lisäävän tuhohyönteisten määrää suomalaisilla tiloilla. Harsot auttavat suojautumaan joiltakin tuholaisilta. Kuva: Pinja Sipari

Lähteitä ja lisälukemista


Globaali ruokajärjestelmä ruuan alkuperänä

Naiset valmistavat luonnonmukaista torjunta-ainetta Naquiton kylässä Ribauèssa Mosambikissa. Kuva: Kirsi Chavda.

Entisaikaan maanviljelijä kylvi viljan siemenet ja korjasi sadon, paikallinen mylläri jauhoi viljan jauhoiksi ja leipuri leipoi siitä leivän ja myi sen lähiseudun asukkaille. Ruuan alkuperä oli kaikille tiedossa ja sen reitti maatilalta kuluttajalle yksinkertainen. Puhuttiin ruokaketjusta.

Nykyään edelläkuvatunlaiset lyhyet ruokaketjut ovat harvinaisempia. Useimmiten ruoka kulkee tuottajalta kuluttajalle paljon monimutkaisempia reittejä pitkin. Kun sata vuotta sitten suomalaisen perusruokavalioon kuuluivat lanttu, peruna, silakka ja puolukka, on tänä päivänä äänestyksessä Suomen kansallisruuasta mukana myös kinkku-ananas-aurajuusto -pitsa. Esimerkiksi sen ainesten alkuperää ei voida enää kuvata yksinkertaisina ruokaketjuina, vaan ruuan alkuperää kuvaamaan on kehitetty ruokajärjestelmän termi. Sillä tarkoitetaan ruuan tuotannon, kuljetuksen, varastoinnin, jalostuksen, kaupan, valmistamisen, kulutuksen ja jätehuollon muodostamaa kokonaisuutta. Toisinaan ruokajärjestelmän osaksi voidaan laskea myös mm. ruuantuotannon linkit ekosysteemeihin.

Esimerkiksi suomalainen ruokajärjestelmä toimii tiiviissä yhteydessä muiden maiden ruokajärjestelmien kanssa. Ruokajärjestelmämme on osittain itsenäinen, osittain osa EU:ta ja samaan aikaan osa globaalia ruokajärjestelmää. Meille tuodaan ja meiltä viedään maataloustuotteita, ruuan raaka-aineita sekä valmiita elintarvikkeita eri puolille maailmaa ja eri puolilta maailmaa. 

Globaali ruokajärjestelmä koostuu monista osista. Järjestelmää ja sen eri osissa, eri puolilla maailmaa tehdyn työn määrää voi olla hankala hahmottaa. Hahmottamisen apuna voidaan käyttää seuraavia kysymyksiä pohtien vaikkapa Suomessa valmistettua viiden hedelmän mehua. Mitä raaka-aineita tuote sisältää? Mitä työvaiheita tuotteen valmistukseen kuuluu? Missä maissa raaka-aineet on tuotettu? Millaisia jalostuksen vaiheita tuotteen valmistukseen kuuluu? Minkälaisia ammattiryhmiä tuotteen valmistukseen on osallistunut? Mitä ympäristöjä, eläimiä, infrastruktuureja jne tuotentoprosesseihin kuuluu? Mitä hyviä ja huonoja vaikutuksia tuotannolla on? Miten voitot jakaantuvat?

Ruokajärjestelmän rakenne muuttuu jatkuvasti ja monimutkaisesta rakenteestaan huolimatta se on muutoksille melko herkkä, sillä siihen vaikuttavat niin yhteiskunnalliset-, kuin ympäristötekijätkin eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi maanviljelyn taloudellinen merkitys on viime vuosikymmeninä alkanut pienentyä huomattavasti suhteessa järjestelmän muihin osiin, eli viljelijät saavat ruuan hinnasta entistä pienemmän osan. Samaan aikaan suurten ruoka- ja rahoitusalan toimijoiden valta ja tuotot ovat kasvaneet. Yksilöiden kuluttajavalinnat ovat järjestelmän kehityksen yksi osa, mutta nykyinen järjestelmä ei ole muodostunut tällaiseksi pelkästään kuluttajien toiveesta. Kulutustamme nimittäin ohjaa paljon se, minkälaisesta ruuasta on tullut ja poliittisin toimin tehty halvempaa ja kilpailukykyisempää.

Nykyisessä järjestelmässä etäisyydet ovat usein pitkiä: ruoka tuotetaan entistä kauempana ja samaan aikaan kuluttaja etääntyy ruokajärjestelmästä ja hänen alkaa olla hyvin vaikeaa tietää missä ja miten ruoka on tuotettu. Vastuun hajaantuessa laajaan toimijoiden verkostoon voidaan riskinä nähdä, että ruuantuotannon sosiaalinen – ja ympäristövastuu eivät lopulta kuulu enää kenellekään.

Kriitikoiden mukaan keskitetyn tuotannon ja suurten yritysten hallitsema nykyinen ruokajärjestelmämme tarvitsee mullistuksen siihen liittyvien eettisten ja ympäristöongelmien vuoksi ja koska se ei ole pystynyt ehkäisemään nälkää ja ravinnepuutoksia ihmisten ruokavaliossa edes nykyisissä melko vakaissa oloissa. 

Globalisaation vastavoimaksi onkin viime aikoina alkanut syntyä pienviljelijöiden yhteiskunnallisia liikkeitä (mm. globaali Via Campesina -liike) sekä muita paikallisia, vaihtoehtoisia ruokaverkostoja, joissa halutaan panostaa ympäristön hyvinvointiin, kestävään maatalouteen, tuottajien oikeudenmukaisempaan asemaan kansainvälisillä markkinoilla ja eläinten oikeuksiin. Suomessa näitä uusia paikallisia ruokajärjestelmiä on alettu rakentaa esimerkiksi kumppaanuusmaatalouksien varaan. 

Syyt ruokajärjestelmän ongelmien taustalla ovat erilaisia eri puolilla maailmaa ja siksi myös ratkaisut vaihtelevat paikallisesti. Tilanteeseen vaikuttavat mm. maan väestönkehitys, kaupunkien koko ja kaupungistumisen nopeus. Paikalliset ruokajärjestelmät ja pientuotanto voivat olla ympäri maailmaa ruokaturvan tae, sillä hyvin toimiessaan ne synnyttävät monipuolista työllisyyttä ja vaurautta ympärilleen. Varsinkin köyhyyden lieventämisessä ja ruokaturvan rakentamisessa pienviljelyn tukeminen on kiistämättömän tärkeää. Toisaalta, jos maan ruokajärjestelmä ei ole enää pitkään aikaan perustunut pienviljelijöiden tuotantoon, ei paluu tällaiseen tuotantoon ole välttämättä hedelmällistä. Joka tapauksessa on hyvä huomata, että pienviljelyn tukemisen tarkoituksena ei yleensä ole globaalin ruokajärjestelmän hylkääminen kokonaan. Kansainvälinen kauppa voi edelleen täydentää paikallistuotantoa, kunhan se vain ei heikennä sitä.

POHDITTAVAA: Usein pidämme tärkeänä sitä, että lapsille opetetaan mistä ruoka tulee ja samassa yhteydessä moni esittää, että oman kasvimaan perustaminen on tähän opetukseen hyvä lähtökohta. Esimerkiksi koulupuutarhatoiminnan avulla lapset toden totta oppivat miten ruoka kasvaa siemenestä kasviksi. Samaan aikaan on hyvä muistaa, että tämä ei vastaa siihen kysymykseen, mistä ruoka nykyään tulee pöytäämme. Puutarhassa pystytään konkreettisesti opettamaan nykyisenkin ruokajärjestelmän joitakin puolia, mutta jos opetuksen tavoitteena on vastata kysymykseen “Mistä ruoka tulee?” , on puutarhaopetuksen rinnalla syytä käsitellä globaalin ruokajärjestelmän eri puolia: logistiikka, ruuan varastointia, raaka-aineiden jalostusta, kaupan roolia ja jätehuoltoa.

Puutarhahommissa koulussa. Kuva: Pinja Sipari

Lähteet


Ruokaa liikkuu maailmassa valtavia määriä. Kuvassa päivittäistavarakauppaketjun jakelukeskus Iso-Britanniassa. Kuva: Nick Saltmarsh / flickr.com

Globaalissa maailmassa ruokaa ja tavaroita liikkuu maailmassa ennennäkemättömiä määriä. Yritystoiminnan lisäksi liikettä säädellään kansainvälisellä säännöstöllä, jonka laatimisessa ovat viime vuosikymmeninä olleet keskeisinä toimijoina YK ja sen valvonnan alaiset Maailman kauppajärjestö WTO, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja kehitysrahoitukseen keskittyvä Maailmanpankki, sekä EU, USA, OECD ja G8-maat. Kauppasopimuksia on kymmeniä erilaisia (mm. NAFTA ja CETA), ja niitä solmitaan sekä maailmanlaajuisella että alueellisella tasolla. Kuluttajalle maailmankaupan seuraukset näkyvät arkipäivässä esimerkiksi kahvipaketin hintavaihteluna.

Tasapuolisessa ja vastavuoroissa kauppajärjestelmässä kaikilla valtioilla on samanlaiset ehdot. Tällä hetkellä tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Ympäristö- ja ihmisoikeussopimukset koetaan edelleen usein kaupan esteiksi, ja ne jäävät päätöksenteossa toissijaisiksi. Kehitysmaille jätetään maailmankaupassa usein pelkkä raaka-aineiden tuottajien ja jalostajien rooli. Parempaa tuottoa antava tuotteiden suunnittelu, myynti ja palveluiden tarjoaminen tehdään länsimaissa, joille päätyvät myös voitot ja köyhempiä kauppakumppaneitaan suurempi valta. Varsinkin kehittyneiden valtioiden harjoittama oman maataloustuotantonsa tukeminen johtaa halpojen elintarvikkeiden myyntiin kehitysmaihin. Tämä polkee maataloustuotteiden maailmanmarkkinahintoja ja vääristää näin globaalia kauppaa ja oikeudenmukaisuutta. Ruohonjuuritasolla maailmankaupan epäkohdat näkyvät esimerkiksi lapsityövoiman käyttönä ja muina työoikeuksien polkemisena sekä ympäristöongelmina. 

Globaalista kaupasta puhuttaessa yksittäisen ihmisen rooli siinä saattaa helposti unohtua. Jos tavoitteena on kestävä maailma, tulisi nykyisen maailmankaupan rakenteita pystyä muuttamaan ratkaisevasti. Nykyisessä ruokajärjestelmässä pienviljelijöiden asema on taloudellisesti ja poliittisesti alisteinen, mistä seuraa se, että merkittävä osa maailman pahimmin ruokaturvattomista ihmisistä on itse ruuan tuottajia. Siksi täytyy sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan että kehittää sellaisia uusia ruoantuotannon tapoja, jotka soveltuvat heidän oloihinsa ja ovat ympäristön näkökulmasta kestäviä.

Ilmastonmuutoksen seurauksena monet nykyiset keskeiset ruuantuotantoalueet muuttuvat viljelylle epäsuotuisammiksi, ja joillain alueilla ruoantuotannosta voi tulla jopa mahdotonta. Tämä mullistaa ruoan maailmankauppaa ja siihen liittyvää globaalia työnjakoa väistämättä. Monista nykyisistä ruokaa vievistä maista voi tulla etupäässä ruokaa tuovia maita, mikä lisää suhteellisen omavaraisuuden merkitystä koko maailmassa. Tämä ei tarkoita ruuan maailmankaupan loppua, mutta monien köyhempien maiden syvenevä tuontiriippuvuus ja oman tuotannon heikkeneminen on katastrofaalinen yhdistelmä ilmastonmuutoksen maailmassa.

Erilaisia kestävän ruuantuotannon tapoja testataan eri puolilla maailmaa jatkuvasti. Tulevaisuuden ruuantuotantotapojen täytyy olla sekä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja kuluttavia, että paremmin paikallisiin oloihin sopeutuvia. Kuva: Hanna Kaisa Hellsten

Koko ruuantuotantojärjestelmämme on valtavien muutoshaasteiden edessä. On sekä vähennettävä ruuantuotannon ja kulutuksen haitallisia ympäristövaikutuksia että sopeutettava tuotanto tapahtuviin ympäristömuutoksiin, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamiin säävaihteluihin ja muutoksiin kasvukausien pituudessa. 

Valtioneuvoston selonteossa ruokapolitiikasta (Ruoka2030) määritellään Suomen tulevaisuuden ruokavisio seuraavasti: ”Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja. Elintarvikkeiden kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ja kannattava ruokajärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus-, kehitys- ja innovaatio- sekä opetustyö. Alan markkinointi- ja vientiosaaminen on hyvällä tasolla. Suomi on vahva korkealaatuisten ja turvallisten elintarvikkeiden ja elintarvikeosaamisen vientimaa.” 

Kun teksti on otsikoitu sanoilla “Kohti kestävää ruuantuotantoa”, olisi mukavaa päästä lukemaan siitä, millaisia nämä uudet maataloustuotannon toimintatavat ovat ja mitä niiden toteuttamiseen vaaditaan. Valitettavasti olemme tällä hetkellä vasta siinä tilanteessa, jossa tiedämme suurin piirtein millaisia asioita uusissa toimintavoissa tulisi huomioida ja erilaisia vaihtoehtoja kokeillaan eri puolilla maailmaa. Ihmismieli rakastaa one-size-fits-all -tyyppisiä ratkaisuja, joissa kehitetään yksi toimintatapa, joka sitten otetaan käyttöön kaikkialla maailmassa. Sen verran osaamme jo sanoa, että koko maapallon kattavaa reseptiä ruuantuotantotapojen muutokseen ei ole, vaan muutokset on sovitettava paikallisiin ympäristöihin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa – sekä ympäristön näkökulmasta, sosiaalisesti, että taloudellisesti, jotta voidaan turvata tasa-arvoinen yhteiskuntien kehitys ja ruokaturva kaikille pallomme asukkaille.

Maailman ruokajärjestelmä on niin monimutkainen, että laajojen muutosprosessien tarkka suunnittelu on hyvin vaikeaa. Siksi kokonaisvaltaisen muutosprosessin suunnittelun sijaan huomio kannattaa kohdistaa ruokajärjestelmämme tiettyihin avainkohtiin, joihin tarttumalla muutoksia voisi olla mahdollista saada aikaan. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälisen kaupankäynnin sopimukset ja instituutiot, ruuantuotannon tukimuodot, alkutuottajien oikeudet, kehitysyhteistyön määrä ja muodot sekä taloudellisten voittojen jakautuminen ruokaketjun toimijoiden välillä. Myös kun tehdään muutoksia vaikkapa arkisiin tuotannon menetelmiin tai tehdään töitä ruuantuotannon ympäristövaikutusten parissa, olisi järjestelmän muutosta kyettävä tarkastelemaan sirpaleisten näkökulmien sijaan hyvin kokonaisvaltaisesti.

Ruuantuotannon tulevaisuudesta puhuttaessa keskusteluun nousevat usein mitä mielikuvituksellisemmat tekniset härvelit: vertikaaliviljelmät, rakennusten katoille sijoitettavat ruokareaktorit ja kellarien syvyyksissä ilmassa kasvavat perunat. Nämä teknologiset utopiat ovat osittain jo nykypäivää ja tällaisille keinoilla voi olla paikkansa etenkin suurkaupunkien ruokahuollon kannalta. Niihin liittyvästä innostuksesta huolimatta on erittäin epätodennäköistä, että ruokajärjestelmämme tulisi koskaan nojautumaan valtaosin tällaisten teknologisten innovaatioiden varaan. Ruuantuotannon mittakaava maailmassa on niin valtava, että etenkin hiilihydraattien tuotannossa auringonvalon voimalla toimivasta peltoviljelystä tullaan tuskin koskaan luopumaan. Samalla on muistetteva, että miljoonat ihmiset saavat tällä hetkellä elantonsa maanviljelystä tai kalastuksesta. Miten käy heidän toimeentulonsa, jos maasta ja meristä riippuvainen ruuantuotanto lopetetaan? Kädenvääntöön matalan ja korkean teknologian tuotantotapojen paremmuudesta ei kuitenkaan kannata jäädä liiaksi jumiin.

Jos kiinnostuksesi kaikesta huolimatta heräsi, voit lukea innovaatioista lisää Open ruokaoppaan biologian sivulta.

On selvää, että tulevaisuuden ruuantuotantotapojen täytyy olla sekä vähemmän energiaa ja luonnonvaroja kuluttavia, että paremmin paikallisiin oloihin sopeutuvia. Eri toimijat käyttävät erilaisia termejä kuvaamaan uudenlaisia tuotantotapojaan. Käytössä on sanoja kuten agroekologia, regeneratiivinen maatalous, ilmastoviisas maatalous, hiiliviljely ja kestävä tehostaminen. Termit ovat osittain päällekkäisiä, mutta painotukset tuotantotavoissa vaihtelevat. Osa keskittyy erityisesti maaperäeliöstön hoitamiseen, osa maan hiilivarantojen elvyttämiseen ja osa taas tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen poistamiseen. Missään uusista tuotantotavoista ei kuitenkaan käytetä standardisoitua menetelmien joukkoa (vrt. luomu-viljely). Sen sijaan tavoitteena on löytää parhaat tavat omien päämäärien saavuttamiseen.

Kestävän tuotannon takaamiseksi on muistettava myös, että uusien toimintatapojen kehittäminen ja käyttöönotto vaatii viljelijöiltä paljon. Miten pidämme huolta viljelijöiden jaksamisesta ja  heidän riittävästä tulotasostaan myös kokeilujen epäonnistuessa? Millaisia investointeja uudet toimintatavat vaativat ja kuinka paljon? Entä mitä muita resursseja tarvitaan uusien toimintatapojen käyttöönottoon?

Aihetta pohditaan myös maanviljelijä-tutkijoiden, Juuso Joonan ja Tuomas Mattilan Maanviljelijän tietobaari -podcast-sarjassa mm. jaksossa Kuinka turvata ruuantuotannon tulevaisuus? Nimestään huolimatta podcastit sopivat kenen tahansa maataloudesta kiinnostuneen kuunneltavaksi!
https://areena.yle.fi/1-50217136

Kiertotaloudessa raaka-aineita arvostetaan ja luonnonvaroja käytetään siksi mahdollisimman tehokkaasti. Kuva: Pinja Sipari

Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää muutoksia aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Nimestään huolimatta kiertotalous ei ole erillinen talous, vaan monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa. Kiertotalous sekoitetaan usein kierrätykseen, vaikka vaikka itse asiassa kierrätys on vain pieni osa kiertotaloutta. Kierrätyksessä tavoitteena on löytää käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle, ei siis lähtökohtaisesti estää jätteen syntyä.

Sitra julkaisi vuonna 2016 Suomelle kiertotalouden tiekartan vuosille 2016-2025. Sen mukaan Suomen kiertotaloutta tulisi edistää viidellä painopistealueella, joista kestävä ruokajärjestelmä on yksi. Neljä muuta painopistettä ovat metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet. Viimeinen kohta on mukana tiekartassa, jotta muistetaan että systeemiseen muutokseen tarvitaan aina mukaan lainsäätäjää, yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, kuluttajia ja kansalaisia sekä elinvoimaisia alueita. Tiekartta päivitettiin vuonna 2019 ja päivityksessä tunnistettiin vielä keskeiset tahot, jotka tarvitaan mukaan muutoksen aikaansaamiseksi. Tahot ovat valtio, kaupungit ja kunnat, yritykset, kansalaiset.

Tiekartan mukaan kestävässä ruokajärjestelmässä ruuan tuotannon ja kulutuksen ympäristö- ja ilmastovaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Syömme sen mitä tarvitsemme ja hävikin synty järjestelmässä on mahdollisimman pientä. Myös ruokajärjestelmässä syntyviä erilaisia sivuvirtoja pyritään hyödyntämään. Näitä voivat olla esimerkiksi olki, naatit, teurasjätteet ja teollisuuden hukkalämpö. Sitra hahmottaa kestävän ja kiertotalouden mukaisen ruokajärjestelmän toimivan seuraavanlaisella tavalla:

 • Alkutuotanto. Ruuan kasvatuksessa painotetaan kierrätyslannotteita ja käytetään luonnonvaroja viisaasti. Villikalalla vankka rooli.
 • Materiaalin prosessointi. Kun raaka-aineista tehdään ruokatuotteita, niiden ravintoarvot säilytetään mahdollisimman hyvin. 
 • Valmistava teollisuus. Ruokateollisuus käyttää raaka-aineet valmistuksessa tarkasti, jotta ei synny ruokahävikkiä. Tuotteet pakataan energiatehokkaasti. 
 • Jakelu. Ruokatuotteiden elinkaaren ympäristöjalanjälkeä pienennetään: Kuormia yhdistetään ja kuljetetaan vähäpäästöisesti lyhyitä matkoja. 
 • Kauppa. Asiakkaille on tarjolla kestäviä vaihtoehtoja ja kauppa omilla toimillaan minimoi ruokahävikkiä. 
 • Yritykseltä yritykselle. Ruokapalveluissa tarjotaan aktiivisesti kestäviä vaihtoehtoja ja hyödynnetään kaikki raaka-aineet niin, ettei hävikkiä synny. 
 • Kuluttaja. Ruokavalion perustana ovat ekologisesti kestävämmät vaihtoehdot, esimerkiksi sesonki- ja kasvisruoka. 
 • Käyttö. Syömme ravinteikasta ruokaa sen verran kuin tarvitsemme – ruokaa ei jää yli hävikiksi ja biojäte kierrätetään. 
 • Elinkaari jatkuu uudessa kierrossa. Tuotantoketjun ja kulutuksen biojäte saa uuden elämän biopolttoaineissa ja -lannoitteissa.  

Jotta tällaiseen ruokajärjestelmään päästäisiin Suomessakin, tarvitaan Sitran mukaan ainakin seuraavanlaisia politiikkatoimia:

 • luodaan orgaanisten kierrätysravinteiden markkinaa
 • minimoidaan ruokahävikki poistamalla esteet ja luomalla kannusteita
 • tuetaan maataloudessa biokaasujärjestelmiä ja muita uusiutuvan energian ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden käytön sijaan

Lähteet ja lisälukemista


Ruuantuotannolla on monenlaisia ympäristövaikutuksia

Kemikaaleilla on nykymaataloudessa monia tehtäviä. Kuvassa ruiskutetaan glyfosaattia sänkipeltoon Iso-Britanniassa. Kuva: Chafer Machinery / flickr.com

Maanviljelyn, eli esimerkiksi viljelyyn käytettävien lannoitteiden ja koneiden kehitys 1960-luvulta alkaen johti satojen nopeaan kasvuun. Tätä vihreää vallankumousta seuranneen tuotetun ruuan määrän kasvun ansiosta maapallon kasvava väestö on pystytty ruokkimaan edes jotenkuten. Samalla tehomaatalous alkoi kuitenkin kuormittaa ympäristöä yhä enemmän. Tällä hetkellä ruuantuotanto on merkittävimpiä ympäristöongelmien aiheuttajia, mikä johtuu etenkin ruuantuotannon valtavasta mittakaavasta ja nykyisistä tuotantotavoista sekä tuotannon tukijärjestelmistä, eli siitä mitä viljelytapojen ja -lajien tuottamista tuetaan ja mitä ei. 

On hyvä huomata, että maanviljelijät eivät ole syypää maatalouden aiheuttamiin ongelmiin. Valtaosa ongelmista on lähtenyt syntymään tietämättämme. Ongelmien taustalla ovat keskeisesti yhteiskuntamme rakenteet ja tukimekanismit sekä maatalousneuvonnan monenlaiset agendat. Siksi ongelmien ratkominenkaan ei ole yksittäisten viljelijöiden vastuulla. Maatalouden toimintatapojen on muututtava lähitulevaisuudessa huomattavan paljon kaikkialla maailmassa, mutta tämän ei tulisi tapahtua viljelijöiden toimeentulon tai hyvinvoinnin kustannuksella.

Tällä hetkellä maatalous on maailmassa suurin makean veden kuluttaja, se tuottaa 20-30% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja on tärkein yksittäinen biodiversiteettikadon aiheuttaja. Keskeinen syy laajoihin maatalouden aiheuttamiin ympäristöongelmiin on maatalouden tarvitsema maapinta-ala. Jopa 40 % maapallon jäättömästä maapinta-alasta on tällä hetkellä maatalouden käytössä. Maatalous on merkittävin syy maankäytön muutosten ja metsäkadon taustalla. Sen lisäksi että jatkuvasti uusia luonnon alueita päätyy viljelykäyttöön, muuttuu vuosittain suuria alueita maatalousmaata viljelykelvottomaksi mm. liiallisen kastelun ja ylilaidunnuksen vuoksi. Tämä voi johtua laajamittaisen, liian intensiivisen kaupallisen viljelyn menetelmistä, tai pienviljelmien puutteellisten resurssien ja puutteellisen osaamisen vuoksi käytössä olevista ei-kestävistä viljelymenetelmistä. Syyt ongelmien taustalla ovat siis moninaisia. Myös meret on valjastettu ruuantuotannon tarpeisiin: 50% valtamerten alasta on teollisen kalastuksen kohteena. Maatalous aiheuttaa sekä ilmastonmuutoksen kaltaisia globaaleja ympäristöongelmia, että paikallisempia ympäristöongelmia, kuten vesistöjen rehevöitymistä. 

Ihmistoiminnalla on aina vaikutuksia ympäristöön ja ruuantuotannon jonkinlaiset vaikutukset ovat jossain määrin väistämättömiä, koska ruuantuotanto on välttämätöntä. Kyse on pääasiassa siitä, miten suuria toimintamme vaikutukset ovat. Kaikilla ruuantuotantomuodoilla on jonkinlaisia ympäristövaikutuksia:

 • Kasvinviljelyssä käytetään luonnon monimuotoisuutta vahingoittavia torjunta-aineita ja kemiallisia lannoitteita, joiden valmistus on hyvin energiaintensiivistä. Ylimääräisten ravinteiden valuminen ympäristöön aiheuttaa mm. vesistöjen rehevöitymistä. Maanmuokkaus aiheuttaa maaperän eroosiota.
 • Kotieläintuotannon ympäristövaikutukset ovat suurimmat ja suuri osa myös kasvintuotannosta palvelee eläintuotannon tarpeita. Esimerkiksi vähintään 70 % maailman soijasta ja 95% Suomeen tuodusta soijasta käytetään eläinten rehuna. Eläintuotannon ympäristövaikutukset ovat suuria, sillä se vie tuotannon laajuuden vuoksi valtavat määrät maapinta-alaa. Usein tuotantoeläimet syövät ihmisen ravinnoksi kelpaavaa ravintoa, kuten soijaa ja ohraa. Suomessa poikkeuksena tästä on nautakarja, joka syö pääasiassa nurmea. Nurmen viljelyynkin kuluu kuitenkin luonnonvaroja. Kun eläimille syötetään ihmisravinnoksi kelpaavaa ruokaa, on hyötysuhde huono. Erään nyrkkisäännön mukaan yhden hyvälaatuisen lihakilon tuotantoon tarvitaan 6 kg kasviravintoa. Suhde vaihtelee eri eläinlajien välillä. Lisäksi erityisesti karjataloudesta syntyy metaanipäästöjä märehtijöiden ruuansulatuksesta ja lannankäsittelyssä.
Eri proteiinin lähteillä on erilaiset ilmastopäästöt. Kuva: WWF Suomi.

Maailmalla soijaa käytetään tuotantoeläinten yhtenä pääasiallisena ravintona. Tutustu tämän linkin kautta siihen, kuinka paljon soijaa on tarvittu erilaisten eläinperäisten ruokatuotteiden tuotantoon (jääkaapin 1. sivu): http://hiddensoy.panda.org/

WWF:n Lihaopas auttaa hahmottamaan lihan ympäristövaikutuksia: https://wwf.fi/lihaopas/

 • Kalastus aiheuttaa suuria ongelmia kalojen lisäksi myös muille vesien eliöille. Tällä hetkellä lähes kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastettuja. Kaloja siis pyydetään selvästi enemmän kuin niitä syntyy. Iso osa pyydetyistä kaloista heitetään takaisin mereen kuolleena, ei-toivottuna sivusaaliina. Kalojen lisäksi myös merinisäkkäät, merikilpikonnat ja linnut ovat vaarassa takertua kalanpyydyksiin ja muut pyyntimenetelmät, kuten pohjatroolaus tuhoavat myös muuta meriluontoa.
 • Kalankasvatuksessa petokalojen rehuksi tarvitaan suuria määriä luonnonkalaa, eli kalankasvatuksella ei välttämättä voida vähentää liikakalastuksen haittoja. Esimerkiksi lohen kasvatus kuluttaa toistaiseksi enemmän villiä kalaa kuin kasvatuksella pystytään tuottamaan. Monet rehuksi päätyvistä kaloista voitaisiin yhtä hyvin käyttää suoraan ihmisravinnoksi. Jos kaloja kasvatetaan luonnonvesissä, on ongelmana kalojen ulosteen aiheuttama lähivesistöjen rehevöityminen. Kalankasvatus on ollut maailman nopeimmin kasvava ruuantuotantomuoto. Jo yli puolet syömästämme kalasta on kasvatettua. 

Samalla kun ruuantuotanto aiheuttaa ongelmia ympäristölle, on ympäristöongelmilla myös vaikutusta ruuantuotantoon. Ruokajärjestelmän kautta esimerkiksi poikkeukselliset luonnonilmiöt voivat yhä edelleen asettaa yhteiskuntamme tulevaisuuden vaakalaudalle. Ympäristömuutokset uhkaavat ruokajärjestelmäämme pahemmin kuin muuta ihmisen toimintaa. Esimerkiksi makean veden liikakäyttö ja maatalousmaan pilaantuminen murentavat suoraan maatalouden toimintaedellytyksiä. Toisaalta maatalouden vaurioittaa yhdessä muiden tekijöiden kanssa useita sellaisia ekologisia toimintoja (mm. pölyttäjien toiminta), joista ruuantuotanto on riippuvainen. 

Jotta tämä Open ruokaoppaan maantieteen artikkeli ei veny liian pitkäksi, on oppiaineiden välille tehty osin keinotekoisia jakoja. Tämän vuoksi löydät enemmän tietoa maatalouden aiheuttamista ympäristöongelmista oppaan biologian sivulta.

Lähteet


Sosiaalinen vastuu ruokajärjestelmässä

Poika hakemassa Maailman ruokaohjelman (WFP) tarjoamaa ruoka-apua Pohjois-Darfurissa Sudanissa.
Kuva: Albert González Farran / UNAMID / flickr.com

Kuten edellä esitetystä ruokaan liittyvien kestävän kehityksen tavoitteiden listasta huomataan, on ruoka keskeisellä tavalla ihmisoikeuskysymys. Riittävä ravitsevan ruuan saanti on välttämätöntä jokaiselle meistä. Ihmisoikeuskysymykset liittyvät kiinteästi myös ruuan tuottajiin.

Laajamittainen ruuantuotanto on maapallolla välttämätöntä, jotta yhä kasvava väestö pystytään ruokkimaan. Ravinnon lisäksi ruuan tuotanto, jalostus, kuljetus, myynti kaupoissa ja ravintoloissa sekä markkinointi tarjoavat työtä ja elannon miljoonille ja taas miljoonille ihmisille joka puolella maailmaa. Ruuan tuotantoon liittyy kuitenkin myös ihmisten ja eläinten oikeuksiin liittyviä eettisiä ongelmia ja kehityskohtia.

Voidaan ajatella että jokainen ruokaan liittyvä tekomme, esimerkiksi arjen lounasvalinta, on muiden ihmisten arvottamiseen liittyvä moraalinen kannanotto. Onko ihmisoikeudet huomioitu ruokajärjestelmän jokaisessa vaiheessa: pelloilla, tehtaissa, kaupoissa ja ravintoloissa? Onko esimerkiksi tuotantoon käytetty vesi pois paikallisen väestön vedensaannista? Onko alkuperäiskansojen ja paikallisen väestön oikeuksia kunnioitettu tuotantomaassa ja ruokajärjestelmässä? Kuinka todennäköistä on, että tuotantojärjestelmässä on käytetty orjatyövoimaa tai riistotyövoimaa? Kuka on hyötynyt kuluttamamme ruuan arvosta? Millaista yhteiskuntaa kulutuksemme tukee?

Oheisessa kuvassa ruokaturvan toteutumisen elementtejä kuvataan viivan yläpuolella ja haasteita viivan alapuolella. Kuva: Fingon ruokaturvatyöryhmä.

Ruokaturva koostuu neljästä osa-alueesta, jotka eivät ole päällekkäisiä, vaikka Suomen näkökulmasta siltä voisi vaikuttaa. Osa-alueet ovat 1) ruuan saatavuus, 2) ihmisten mahdollisuus saada ruokaa, 3) ruuan saatavuuden ja saantimahdollisuuksien jatkuvuus ja 4) ruuan laatu, sopivuus ja ravitsevuus. Ruuan saatavuus voidaan hoitaa valtion oman tuotannon, varastojen ja/tai tuonnin avulla. Ruokaturvan toteutuminen edellyttää myös sitä, että ihmisillä on varaa hankkia ruokaa ja että ruoka on turvallista ja ravitsevaa sekä vastaa ihmisten tarpeita. Jatkuvuudella tarkoitetaan sitä, että on olemassa jonkinlainen varmuus siitä, että ruokaa on saatavilla paitsi nyt, myös tulevaisuudessa. Ruokaturva ei toteudu, jos huomisesta tai ensi vuodesta on epävarmuutta. Konfliktit ja äärimmäiset sääilmiöt vaarantavat juuri ruokaturvan jatkuvuuden.   

Ravitsemusturvan käsite on lähellä ruokaturvan määritelmää, mutta siinä korostetaan erityisesti ruuan ravitsemukselliseen laatuun liittyviä asioita. Pelkän energiansaannin sijaan seurataan ihmisten ravitsemustarpeiden toteutumista, kuten valkuaisaineiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden saantia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Usein ravitsemusturva lasketaan ruokaturvan osaksi.

Maailmassa tuotetaan tälläkin hetkellä riittävästi ruokaa kaikille ihmisille, mutta ruoka jakautuu maailmassa epätasaisesti. Nälkä voi olla määrällistä, jolloin ruokaa ei ole tarpeeksi tai laadullista, jolloin ruokaa on määrällisesti tarpeeksi, mutta se on liian yksipuolista eikä siitä saa kaikkia tarvittavia ravintoaineita. Maailman ruokajärjestö FAO:n mukaan maailmassa oli vuonna 2018 yli 800 miljoonaa nälästä kärsivää ihmistä. Luku kuvaa kuitenkin vain äärimmäistä kalorien puutetta ja todellisuudessa kalorivajeesta kärsii jopa 1,5 miljardia ihmistä, ja ravintoaineiden puutteesta jopa 3 miljardia ihmistä. VIimeiseen lukuun liittyy se, että liiallinen energiansaanti ja liikalihavuus liittyvät yhä useammin yhteen vajaaravitsemuksen kanssa, kun köyhällä väestöllä on varaa ostaa ainoastaan halvempaa roskaruokaa.

Tällä hetkellä ruokapulan ja nälänhätien taustalla on mm. konflikteja sekä poikkeuksellisia luonnonoloja, kuten kuivuuskausia. Joskus nälkä ja vajaaravitsemus liittyvät suoranaiseen ruuan puutteeseen, mutta läheskään aina näin ei ole. Nälästä kärsitään myös sellaisilla alueilla, joista viedään ruokaa ulkomaille. Tämän vuoksi puhutaan laajemmin ruokaturvattomuudesta. Sen ytimessä on köyhyyttä, kyvykkyyksien, turvaverkkojen ja rakenteiden puutetta ja tuottajien kehno yhteiskunnallinen asema. Ihmisillä tulisi olla mahdollisuus hankkia ravitsevaa ja terveellistä ruokaa sekä keinot ja tarvittava osaaminen säilyttää ja valmistaa ruokaa turvallisesti. Lisäksi tuottajien on voitava myydä tuotteitaan reilulla hinnalla. Juuri näihin liittyvät ruokajärjestelmän suurimmat ongelmat. 

Maailman nälkää ei voiteta lisäämällä tuotantoa, mutta riittävä määrää ruokaa maailmassa ei auta, jos se on nykyisellä tavalla väärässä paikassa ja väärissä käsissä.  Ratkaisuja ongelmaan olisi haettava paikallistuotannon kestävyyttä tukemalla ja paikallisista ruokaketjuista. Hyvin toimiva pientuotanto ja paikalliset ruokaketjut synnyttävät ympärilleen työllisyyttä ja varallisuutta. Paikallinen ruokatalous on siksi ruokaturvan tae. Täydellistä alueellista omavaraisuutta ei kuitenkaan kannata pitää päämääränä, sillä ruuan maahantuonti on usein välttämätöntä täydentämään paikallista tuotantoa ja tasaamaan satovaihteluita. 

Lue Fingon ruokaturvatyöryhmän keväällä 2019 julkaisema Ruoka ratkaisijana -kannanotto täältä: https://www.fingo.fi/sites/default/tiedostot/julkaisut/ruokaturvaesite_020419.pdf

Suomalainen Siemenpuu tekee yhteistyötä globaalin etelän kansalaisjärjestöjen kanssa mm. teemalla “Naiset ja ruokasuvereniteetti”. Lue Siemenpuun työstä lisää täältä: https://www.siemenpuu.org/fi/funding/food 

Mosambikissa ilmastonmuutoksen seurauksiin varaudutaan kehittämällä viljelymenetelmiä: https://hairikot.voima.fi/blogi/mosambikissa-ilmastonmuutoksen-seurauksiin-varaudutaan-kehittamalla-viljelymenetelmia/

Lähteet

THL:n mukaan vuonna 2017 lähes 3/4 yli 30-vuotiaista miehistä ja 2/3 naisista oli ylipainoisia ja neljännes aikuisista voidaan luokitella lihaviksi. Kuva: Carles Rabada / Unsplash

Nälän kääntöpuoli maailmassa on yltäkylläisyys, jossa elämme esimerkiksi Suomessa. Sitä kuvaavat esimerkiksi väestössä yleistynyt liikalihavuus ja toisaalta hävikkiin menevän ruuan määrä. Yltäkylläisyys ei kuitenkaan välttämättä tarkoita samaa kuin hyvinvointi.

THL:n mukaan vuonna 2017 lähes 3/4 yli 30-vuotiaista miehistä ja 2/3 naisista oli ylipainoisia ja neljännes aikuisista voidaan luokitella lihaviksi. Nuorista miehistä 47 % ja naisista 35 % oli vähintään ylipainoisia ja lähes viidennes nuorista lihavia. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaisten lihavuus on hieman keskitasoa yleisempää. Suomessa aikuisväestön lihavuus on yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa. 

Lihavuus on yleistynyt väestötasolla viime vuosikymmeninä yhtäältä ravinnosta saatavan kalorimäärän lisääntymisen ja toisaalta liikunnan ja ruumiillisen työn vähentymisen myötä. Myös muun muassa yksilöllinen perimä, stressi, erilaiset psyyken häiriöt ja vähentynyt yöuni voivat edistää lihomista.

Ruokahävikista on alettu viime vuosina ansaitusti puhua enemmän. Ruokahävikki on jätettä, jonka synty olisi voitu välttää esimerkiksi ennakoimalla paremmin tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Kotitalouksien ostamasta ruoasta arviolta kuusi prosenttia päätyy roskiin, mikä tarkoittaa henkilöä kohden vuosittain noin 20–25 kiloa. Kokonaisuudessaan ruokaketjussa hävikkiä syntyy lähes nelinkertainen määrä. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa sekä taloutta että ympäristöä. Ketjussa hävikiksi päätyvän turhan ruoan tuottamisen aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat noin 1000 miljoonaa CO2-ekvivalenttikiloa.

Globaalisti tuotetusta ruuasta jää vuosittain käyttämättä:

 • 30 % viljasta eli 763 miljardia pastapakkausta
 • 20 % maitotuotteista ja munista eli 574 miljardia kananmunaa
 • 35 % kalasta ja merenelävistä eli 3 miljardia Atlantin lohta
 • 45 % hedelmistä ja vihanneksista eli 3,7 biljoonaa omenaa
 • 20 % lihasta eli 75 miljoonaa lehmää
 • 20 % öljy- ja palkokasveista eli sellainen määrä oliiveja, joka tarvitaan 11 000:n olympiamittaiseen uima-altaaseen mahtuvan oliiviöljyn tuottamiseen
 • 45 % juuri- ja mukulakasveista eli 1 miljardia pussillista perunaa

Lähteet

Maanviljely ja maailmankauppa kehittävät alueita eri puolilla maailmaa ja tuovat ihmisille tuloja, jos ne tehdään kestävästi. Maatalouden kestävyyteen liittyy tällä hetkellä kuitenkin monenlaisia haasteita, joista sosiaaliset ja ihmisoikeuksiin liittyvät ongelmat ovat yksi esimerkki. Sekä tuotannon hyvät että huonot puolet koskettavat yksilöiden lisäksi kokonaisia yhteisöjä, sillä vaikutukset näkyvät työntekijöiden lisäksi myös heidän asuinympäristössään ja läheisten arjessa.

Oikeus oikeudenmukaisiin työoloihin ja riittävään elintasoon on ihmisoikeus. Huonoja työoloja esiintyy kuitenkin kaikissa ruuan tuotantoketjujen vaiheissa: maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa. Epäkohdat näkyvät mm. elämiseen riittämättöminä palkkoina, liian pitkinä palkattomina ylitöinä ja työturvallisuuden puutteina. Työntekijät voivat myös altistua vaarallisille kemikaaleille ja joutua työskentelemään vaarallisen huonokuntoisissa rakennuksissa. Työturvallisuuden ja oikeudenmukaisen palkan vaatiminen voi olla vaikeaa. Ammattiliittoihin liittyminen ei välttämättä ole mahdollista lakien tai painostuksen vuoksi tai työntekijöitä painostetaan eroamaan niistä. Kuluttajille työntekijöiden huonot palkat ja kurjat työolot näkyvät usein ruuan liian halpana hintana.

Lapsityön käyttäminen on erityinen esimerkki työntekijöiden oikeuksien riistämisestä. Se on kiellettyä kaikkialla maailmassa ja selvästi lasten oikeuksien vastaista, mutta maatalous on silti suurin lapsityövoiman käyttäjä. Perheet saattavat velvoittaa lapsensa peltotöihin, jos aikuisten oma työ ei riitä tuomaan riittävää elantoa perheelle, mutta lapsia myös myydään ja siepataan töihin. Työtä tekevät lapset eivät pääse kouluun, työpäivät ovat pitkiä ja työ voi olla vaarallista. Myös aikuisia orjuutetaan edelleen. Nykyajan orjatyöläiset eivät voi kieltäytyä työstä joko taloudellisista syistä tai väkivallan uhan takia. Pitkien työpäivien aikana ei ole mahdollisuutta ruokaan tai lepoon. Työ voi olla vaarallista, eikä siitä ole mahdollisuutta paeta. Lapsi- ja orjatyötä esiintyy ruuantuotannossa mm. kahvin, suklaan, sokeriruo´on, riisin ja palmuöljyn tuotannossa sekä kalastusalalla ja karjataloudessa. 

Seuraavassa infografiikassa käsitellään lapsityövoiman käyttöä suklaan tuotannossa.

Laajamittaisesta ruuan tehotuotannosta huolimatta pienviljelijät tuottavat tänäkin päivänä suurimman osan maailman ruuasta. He kuitenkin joutuvat jatkuvasti kamppailemaan toimeentulonsa puolesta, sillä he eivät voi vaikuttaa ruuan maailmanmarkkinahintojen vaihteluun tai siihen millä tavoin ruuasta käydään kauppaa. Vaikka he saisivat omat satonsa kasvamaan, ei heidän oma taloudellinen tilanteensa välttämättä parane, jos tuottajien tuotteistaan saama hinta samaan aikaan laskee. Globaalin tuotannon lisäämiseen keskittyvä politiikka saattaakin heikentää viljelijöiden olosuhteita ja pahimmillaan kasvattaa ruokaturvattomuutta.

Myös ympäristömuutokset, kuten ilmastonmuutoksen vaikutukset sääoloihin ja siten viljelyolosuhteisiin vaikuttavat työntekijöiden oloihin etenkin maataloudessa. Intiassa on uutisoitu jopa kymmenientuhansien maanviljelijöiden tehneen itsemurhan, kun tuotannon kannattavuus on huonojen satojen vuoksi romahtanut ja ajanut viljelijät taloudelliseen umpikujaan. 

Myös Suomessa moni viljelijä voi huonosti osittain samoista syistä. Maatalouden kannattavuuden lasku, tuotteiden halpuutus ja näistä aiheutuneet talousvaikeudet ovat meilläkin nostaneet esiin viljelijöiden henkiseen hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Viljelijöitä kuormittavat mm. jaksamisongelmat, taloudelliset huolet ja psyykkinen stressi. Niitä aiheuttavat byrokratia, työn sitovuus, taloudelliset huolet ja epävarmuus. Isot investoinnit, erikoistuminen sekä erilaiset paperityöt ja tarkastukset ovat lisänneet työmäärää. Ongelmat saattavat heijastua myös ihmissuhteisiin ja tuotantoeläinten kohteluun. Usein eläinsuojelutapausten taustalla on tuottajan talousvaikeudet ja jaksaminen. Apua voi hakea esimerkiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projektin kautta. https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/valita-viljelijasta

Lähteitä ja lisälukemista

Normaalioloissa Suomen maatalous pystyy vastaamaan hyvin kuluttajien tarpeisiin. Kuva: Janne Salo

Valtion omavaraisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kyseisen valtion alueella käytettävistä materiaaleista saadaan valtion alueelta ja kuinka paljon niitä joudutaan tuomaan maahan muualta. Omavaraisuuden ohella puhutaan usein myös kotimaisuusasteesta. Ruokaomavaraisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan siis sitä, kuinka suuri osa kansalaisten kuluttamasta ruuasta tuotetaan valtion alueella. Lisäksi ruokaomavaraisuuteen kuuluvat maatalouden tuotantopanokset, mm. lannoitteet.

Suomen liityttyä Euroopan unioniin omavaraisuutta ryhdyttiin tarkastelemaan kansallisen tason lisäksi myös koko EU:n tasolla. Suomi on tällä hetkellä kulutetun ruuan näkökulmasta melko omavarainen, mutta joudumme tuomaan ulkomailta suuren osan ruuan tuotantopanoksista, eli energiasta, rehuista, lannoitteista ja maatalouskemikaaleista. Kun otetaan huomioon vienti ja tuonti sekä ruuantuotannossa tarvittavien tuotantopanosten tuonti, on ruokamme kotimaisuusaste noin 78 prosenttia.

Suomessa maatalouden omavaraisuudesta puhutaan julkisessa keskustelussa etenkin liittyen eläintuotantoon. Monet viljelykäytössä olevat suomalaiset maat eivät sovellu muun kuin nurmen kasvattamiseen. Ihmiset eivät syö nurmea, mutta eläintuotannon kautta nurmien tuottama energia saadaan muutettua ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Tällä on merkityksensä alueelliselle työllisyydelle lisäksi juuri ruokaomavaraisuudellemme, jos emme enää voisikaan luottaa globaalin ruokajärjestelmän toimivuuteen.

Toisaalta kanoille ja sioille tuodaan Suomeen tuodaan ulkomailta vuosittain merkittäviä määriä valkuaisrehua ja suomalainen eläintuotanto on siksi nykyisellään riippuvainen maailman proteiinirehuntuotannosta. Naudanlihan kulutus on Suomessa tällä hetkellä niin suurta, että viidennes kulutetusta lihasta tuodaan muualta. Vaikka eläintuotannolla tulee aina olemaan paikkansa suomalaisessa ruokaomavaraisuudessa, tekevät nykyiset kulutus- ja tuotantomäärät kestävät toimintatavat vaikeiksi.

Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteisessä RuokaMinimi-hankkeessa selvitettiin sitä, miten kävisi suomalaisen maatalouden, jos lihansyöntiä vähennettäisiin Suomessa huomattavasti. Selvityksessä kävi ilmi, että Suomen ruokaomavaraisuus ei juuri kärsisi, vaikka suomalaiset vähentäisivät lihan kulutusta puoleen tai jopa kolmasosaan nykyisestä. Tämä kuitenkin edellyttää elintarvike- ja maatalousalalla erittäin merkittäviä investointeja kasvintuotannon ja -jalostuksen lisäämiseksi. Se edellyttää myös uusien tuotteiden kehittämistä ja kattavien arvoketjujen luomista.

Ilmastonmuutos mullistaa väistämättä ruuan maailmankauppaa ja globaalia työnjakoa ruokajärjestelmässä, kun nykyiset hedelmälliset viljelyalueet muuttuvat vähemmän tuottaviksi ja jollain alueilla ruuantuotannosta tulee jopa mahdotonta. Monista nykyisistä ruokaa vievistä maista voikin tulla ruuan tuojia. Tämä tekee omavaisuuskysymyksen entistä ajankohtaisemmaksi sekä Suomessa että koko maailmassa.

Normaalioloissa Suomen maatalous pystyy vastaamaan hyvin kuluttajien tarpeisiin. Tällä hetkellä oma ruuantuotantomme ja tuonti yhdessä varmistavat, että markkinoilla on kaikille Suomessa asuville tarpeeksi ruokaa. Kotimaisen maataloustuotannon ja ruuanjalostuksen ylläpito on kuitenkin tärkeää mm. siksi, että tuotanto riittää myös mahdollisissa kriisitilanteissa, kuten tuontielintarvikkeiden hankintavaikeuksien pitkittyessä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Winland-hankkeessa tarkasteltiin Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta seuraavien kysymysten ohjaamana: 1) Miten energiaan, ruokaan ja veteen liittyvät muutospaineet sekä niihin kytkeytyvät poliittiset päätökset vaikuttavat Suomen kokonaisturvallisuuteen tulevaisuudessa ja tähän liittyen, 2) Miten edistämme yhteiskuntamme kykyä selvitä muutoksista? Hankkeen ruokaosiossa tutkittiin sitä, miten Suomi voisi vaikuttaa positiivisesti globaalien luonnovarojen käyttöön ruokajärjestelmän kautta. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti sitä, miten Suomi voisi vähentää ruuankulutuksen piiloveden tuontia ja kasvattaa ruuantuotannon piiloveden vientiä maailman markkinoille.

Tutkimuksessa selvisi, että Suomen on mahdollista korvata tärkeimmät tuontikasvit (riisi, soija ja rypsi) kotimaisella tuotannolla (ohra ja kaura, pavut ja herneet, kotimainen rypsi ja rapsi). Tällöin Suomi monipuolistaisi kotimaista viljelykiertoa, vähentäisi piiloveden tuontia eikä näiltä osin ulkoistaisi ruuantuotannon ympäristövaikutuksia. Lisäksi Suomi voisi hyödyntää rikkaita vesivarojamme sekä vajaakäyttöistä viljelymaata kotimaiseen rehutuotantoon, ja kasvattaa vesi-intensiivisten tuotteiden kuten nautakarjan tuotantoa vientiin. Tällöin tuotanto keskittyisi sille sopiville alueille ja globaaleja niukkoja luonnonvaroja voitaisiin säästää. Viennin maksimointi saataisiin vähentämällä kotimainen lihankulutus enintään ravitsemussuositusten tasolle. On hyvä huomioida, että tutkimus keskittyi piiloveteen, eikä tuotannon ilmastovaikutuksia juuri huomioitu.

Lähteet

Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa yritysten vastuuta huolehtia mm. toimintaansa ja tuotteidensa valmistukseen osallistuvien ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta.
Kuva: Patrick Tomasso / Unsplash

Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa yritysten vastuuta huolehtia toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja tuotteen valmistukseen osallistuvien ihmisten oikeudenmukaisesta kohtelusta sekä yritystoiminnan taloudellisesta kestävyydestä. Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisen liiketoiminnan lähtökohta. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tällä hetkellä yrityksille kuitenkin osittain vapaaehtoista. Vastuullinen yritys pyrkii toimimaan lakien minimivaatimuksia eettisemmin, eli esimerkiksi minimoi toimintansa kielteisiä ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia.

Suomessa on monelta osin erittäin korkeatasoinen ihmisoikeuksia suojaava kansallinen lainsäädäntö. Yritykset kuitenkin toimivat entistä useammin myös sellaisissa maissa, joissa valtio ei turvaa kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien toteutumista. Monet suomalaiset yritykset huolehtivat toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista asianmukaisesti, jotta voivat vastata asiakkaidensa ja sijoittajiensa odotuksiin. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan toimi samalla tavalla. Ihmisoikeuksia polkemalla on mahdollista saada jopa kilpailuetua, sillä esimerkiksi tuntemattomista oloista, lapsi- tai pakkotyöllä tuotettuja raaka-aineita voi usein ostaa nopeammin ja halvemmalla.

Jotta yritysvastuu voisi toteutua, tarvitaan valvontaa, seurantaa ja monenlaisia muita toimenpiteitä, jotka vaativat yrityksiltä aikaa, energiaa ja kiinnostusta kantaa vastuu myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Vastuullisella yrityksellä on käytössään asianmukaiset prosessit toimintansa kielteisten ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi, välttämiseksi ja vähentämiseksi.

Sertifikaatit (mm. luomu ja Reilu kauppa) ovat eräs tapa, jolla yritykset voivat viestiä vastuullisuudesta tuotantonsa jossakin vaiheessa.

Ykkösketjuun -kampanja kannustaa yrityksiä kunnioittamaan toiminnassaan ihmisoikeuksia ja noudattamaan suurempaa yritysvastuuta. Miten hyvin vastuullisuus nykyään toteutuu ja näkyy ruoka-alan eri yritysten toiminnassa? https://ykkosketjuun.fi/mika-laki/ 


Kohti ruokakansalaisuutta

Ruokakansalainen on kiinnostunut kuluttamastaan ruuasta ja sen tuotannosta, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan kestävän ruokajärjestelmän puolesta ja joskus jopa osallistuu oman ruokansa tuotantoon. Kuva: Pinja Sipari

Meillä on usein paljon mielikuvia ruuasta ja ruokajärjestelmän osista, mutta vain harvoilla on selkeä kokonaiskäsitys, ajantasaista tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten järjestelmä toimii ja millaista ruokaa se tuottaa, jalostaa ja jakelee. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin jo nyt kontakti ruokajärjestelmään vähintään kuluttajan roolissa. 

Tilannetta, jossa ihminen on kiinnostunut kuluttamastaan ruuasta ja sen tuotannosta ja pyrkii omalta osaltaan myös vaikuttamaan kestävän ruokajärjestelmän puolesta, kutsutaan ruokakansalaisuudeksi. Ruokakansalaisuus on siis sitoutumista sellaisiin ruokaan liittyviin toimintatapoihin, jotka tukevat demokraattista ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää ruokajärjestelmää. 

Ruokakansalainen on tietoinen ruuan laadun eri ulottuvuuksista – paitsi terveellisyydestä ja turvallisuudesta, myös jokaisen ihmisen oikeudesta ruokaan, ruuan eettisyydestä, reiluudesta, ympäristövaikutuksista ja kulttuurisuudesta. Hän on sitoutunut pohtimaan ruokajärjestelmän eri ulottuvuuksia. Kuka ruuan on tuottanut ja miten se on tuotettu? Kuka jalostaa, markkinoi ja kuluttaa ruuan, millä tavalla ja millä seurauksilla? Kuka tekee ruokajärjestelmää ja ruokapolitiikkaa koskevat päätökset ja miten? Millaisia ovat ruokajärjestelmän taloudelliset ja muut riippuvuussuhteet? 

Vaikka tottumus usein ohjaa kulutuskäyttäytymistämme, ei ruokakansalainen jämähdä tottumukseen kiinni, vaan hän on ruokajärjestelmämme aktiivinen jäsen. Ruokakansalaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihenkin, millaista ruokaa hän tarjoilee ja syö tai ei syö. Hän voi osallistua oman ruokansa tuottamiseen  kaupunkiviljelyn, korttelikeittiöiden, ruokapiiritoiminnan, reko-rinkien, kumppanuusmaatalouden ja -kalastajien tai koulujen oman puutarha- tai kummitilatoiminnan kautta. Itse omaa ruokaansa tuottamalla ruokakansalainen sitoutuu ruokaan taloudellisesti ja henkisesti, mikä lisää ymmärrystä kokonaisekologiasta ja kiertotalouden periaatteista. Ruokakansalaisella on mahdollisuus osallistua myös ruokaa koskevaan päätöksentekoon. Tämä kaikki vahvistaa hänen ruokaan liittyvää itsemääräämisoikeuttaan, eli ruokasuvereniteettia.

Tutkijoiden ja kotitalousopettajien sekä kotitalousneuvonnan piirissä puhutaan ruokatajusta, joka liittyy läheisesti ruokakansalaisuuteen. Se näkyy ihmisen arvoissa, asenteissa ja tavassa suhtautua ruokaan arvostavasti. Ruokatajua ovat hyvät tavat, sosiaaliset taidot, ruuan kunnioittaminen ja vastuulliset valinnat sekä ymmärrys ruuan moninaisista merkityksistä yhteiskunnassamme. Ruokataju näkyy myös ruuan järkevässä käytössä ja taloudellisuudessa sekä hävikin minimoimisessa. 

Ruokatajun ja ruokakansalaisuuden tukeminen ovat erinomainen lähtökohta koulujen ruokakasvatukselle. Toimiiko sinun ruokatajusi moitteetta ja oletko itse aktiivinen ruokakansalainen? Entä miten voit tukea sinua lähellä olevia ihmisiä ruokatajun kehittämisessä ja aktiiviseen ruokakansalaisuuteen kasvamisessa?

Lähteet

Vastuulliset ruokavalinnat vaativat tietoa ja osaamista

Oman toiminnan ja ympäristön kannalta olennaista olisi olla hyvin tietoinen siitä, miten kuluttamamme ruoka tuotetaan ja minkälaisia ovat ruokaan liittyvät arvomme. Kuva: Pinja Sipari

Ruokavalinnat ovat hyvin henkilökohtainen asia ja moni suhtautuu karsastaen ulkopuolisten neuvoihin siitä, mitä pitäisi tai ei pitäisi syödä. Oman toiminnan ja ympäristön kannalta olennaista olisi olla hyvin tietoinen siitä, miten kuluttamamme ruoka tuotetaan ja minkälaisia ovat ruokaan liittyvät arvomme. Vasta sen jälkeen voimme tehdä tietoisia ja hyvin perusteltuja päätöksiä ruokalautasemme sisällöstä. 

Voimme Suomessa jokseenkin luottaa siihen, että ruokaostoksemme täyttävät tietyt eettiset- ja ympäristökriteerit, sekä elintarviketurvallisuuden kriteerit. Samaan hengenvetoon voimme todeta, että nämä kriteerit ovat aivan liian löyhät. Kaupoissa on myynnissä laaja valikoima ruokaa, jonka tuotanto aiheuttaa monia ympäristöongelmia, ruokaa jonka tuotantoon on saatettu käyttää lapsityövoimaa tai työntekijöiden oikeuksia on muuten poljettu, ruokaa,  jonka tuotanto on aiheuttanut kärsimystä tuotantoeläimille tai ruokaa, joka ei ole hyväksi omalle terveydellemme. Vastuullinen kuluttajuus vaatiikin nykypäivänä valitettavan paljon tietoa ja kriittistä asennetta.

Useimmat ihmiset ovat ravitsemussuosituksista ja ruokaan liittyvistä eettisistä kysymyksistä ainakin jonkin verran tietoisia, mutta tietojen ja arvojen siirtäminen käytäntöön ei ole aina itsestään selvää. Pääosin ihmiset syövät sitä mistä pitävät ja mihin ovat tottuneet. Voi kuitenkin olla, että ihmiset pohtivat ruokaan liittyvien valintojensa seurauksia enemmän kuin ennen. Valitsemisesta on ainakin joillekin ihmisille tullut aktiivinen, jopa poliittinen teko jonka kautta moraaliset ja eettiset näkökannat tehdään näkyviksi. Ruokavalinnoillamme viestimme nykyään paitsi sitä, millainen ihminen olemme tai haluamme olla, myös sitä millaiseksi haluamme maailman muuttuvan. 

Seuraavassa on esitelty joitakin tapoja vastuullisiin ruokavalintoihin. Voimme nähdä ostopäätöksemme olevan poliittisia viestejä markkinoille, mutta kuluttajavaikuttamisen avulla voimme tehdä maailmasta parempaa paikkaa vain tiettyyn rajaan asti. Vastuulliseen kuluttaja-kansalaisuuteen kuuluukin myös muu kuin kuluttajavaikuttaminen. Tätä voi tehdä mm. keskustelemalla ihmisten kanssa, antamalla palautetta kaupoille ja tukemalla toivomaansa muutosta edistäviä kampanjoita järjestöjä ja politiikkaa. Listan lopusta löydät lisää vinkkejä myös ruokavaikuttamiseen.

Miten sinä perustelet päivittäiset ruokavalintasi?

Hyviä videopätkiä aiheesta:

Lisälukemista


Kasvisruoka on ympäristön kannalta keskimäärin parempi valinta kuin eläinperäinen ruoka. Kuva: Marco Verch / flickr.com

Kasvispainotteinen ruokavalio on perusteltavissa hyvin monella tavalla: ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin kannalta, sekä ihmisten terveyden kannalta. Terveellinen, ympäristöystävällinen ja eettinen, kasvispainotteinen ruokavalio sisältää runsaasti kasviksia, juureksia, papuja, linssejä, täysjyväviljoja, hedelmiä ja marjoja. Lisäksi se sisältää kotimaista kestävästi pyydettyä kalaa, korkeintaan lasin maitoa tai muutaman siivun juustoa päivässä, broileria muutaman kerran viikossa, punaista lihaa korkeintaan kerran viikossa ja muutamia kananmunia kuukaudessa.

Kasvisten tuotannon ympäristövaikutuksiin vaikuttavat viljelytapa, käytetyt lannoitteet ja viljeltävät lajikkeet, sekä viljelyn ajankohta. Ekologisen syömisen lähtökohtana onkin käyttää kasvukauden mukaisia, mahdollisimman lähellä tuotettuja luomukasviksia. Kun Suomessa syödään talvella hyvin säilyviä kotimaisia juureksia ja kaalia yhdistettynä muualta maailmasta tuotuihin, avomaalla kasvatettuihin hedelmiin ja vihanneksiin, hyötyvät tästä pidemmän päälle myös suomalaiset tuottajat. Satokausiin perustuvan kysynnän myötä viljelijät saisivat omat tuotteensa kauppoihin silloin, kun ne ovat parhaimmillaan ja niiden viljelemiseen tarvittaisiin vähemmän energiaa. Myös metsässä ja niityillä kasvavat villivihannekset, marjat ja sienet ovat oivallista kausiruokaa.

Suomalaisen kasvihuonetuotannon aiheuttamia ilmastopäästöjä on pystytty viime vuosina vähentämään huomattavasti. Vaikka Etelä-Euroopan alhaisiin ilmastopäästötasoihin ei Suomessa ainakaan toistaiseksi vielä päästäkään, voi ruokavaliotaan jo kestävällä tavalla täydentää suomalaisilla kasvihuonevihanneksilla myös talvella. 

Kasvisten valinnassa voi vielä huomioida sen, että:

 • Kauden kasvikset ovat aina hyvä valinta. Satokausiajattelun ekologisuus perustuu parhaillaan sesongissa olevien, avomaalla viljeltyjen kasvisten tai metsässä tai niityllä kasvavien villivihannesten, sienten ja marjojen pienempään ympäristökuormaan.
 • Avomaalla kasvatettu on yleensä parempi kuin kasvihuoneessa kasvatettu, sillä kasvihuoneen lämmitys ja valaistus vie varsinkin Suomessa valtavasti energiaa.
 • Luomuviljelty on parempi kuin tavanomaisesti viljelty (parempi luonnon monimuotoisuuden, kemikaalikuormituksen, maan kasvukunnon ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin kannalta)
 • Lähellä (avomaalla) kasvatettu on parempi kuin kaukana (avomaalla) kasvatettu. Vaikka kuljetusten ympäristövaikutukset muodostavat vain pienen osan kasvisten ympäristökuormasta, kannattaa samanlaisista tuotteista valita lähellä tuotettu. Esimerkiksi suomalainen porkkana on järkevämpi valinta kuin espanjalainen porkkana.
Tunnistatko oheiset pakkausmerkinnät?

Valmistajan on ilmoitettava kuluttajalle missä ja mistä elintarvikkeet on valmistettu sekä mitä ainesosia, ravintoaineita, lisäaineita ja allergeenejä ne mahdollisesti sisältävät. Pakolliset ilmoitettavat tiedot määritellään EU:n elintarviketietoasetuksessa. Monissa kodin päivittäistuotteissa on erilaisia vapaaehtoisia merkkejä pakollisten pakkausmerkintöjen rinnalla. Parhaimmillaan merkit helpottavat kuluttajaa tuotteiden vertailussa ja valinnassa. Toisaalta merkkejä on käytössä reilusti toistakymmentä ja ne kertovat melko erilaisia asioita, joten jos kuluttaja haluaa oikeasti hyötyä merkeistä, on hänen myös tunnettava merkkien tausta. 

Erilaisin perustein myönnettyjä merkkejä ovat esimerkiksi: 

 • Reilun kaupan -merkki, joka kertoo järjestelmän edellyttämien kehitysmaiden viljelijöiden oikeuksien toteutuneen tuotantoprosessissa
 • EU:n luomumerkki, joka kertoo että tuottaja on sitoutunut luomusertifiointijärjestelmään, eli ruoka on tuotettu EU:n luomuehtojen mukaisesti, luonnonmukaisin menetelmin ja tila on luomuvalvonnassa. Luomumerkkejä on myös muita, ja eri merkeillä tuotannon kriteerit vaihtelevat.
 • Hyvää Suomesta -merkki, joka kertoo että tuote on pääosin valmistettu suomalaisista raaka-aineista 
 • Sydänmerkki, joka kertoo että tuote on rasvan laadun ja määrän sekä suolan suhteen parempi valinta kuin muut samankaltaiset tuotteet.

Sitä, millaisissa oloissa tuotantoeläin on elänyt, on kuluttajan nykyisessä järjestelmässämme vaikeaa tietää. Eläinperäisiä tuotteita myydään lukuisilla eri kauppanimillä, jotka eivät välttämättä kerro mitään eläinten hyvinvoinnista. Esimerkiksi virikehäkkikanalan munia voidaan myydä nimellä “aidot maalaismunat”, vaikka virikehäkkikanalassa toteutuu ainoastaan lain vähimmäisvaatimus eläinten elinoloista. 

Yleensä merkin myöntäjä valvoo tuotantoprosessia, mutta valvontaprosessin tarkkuus vaihtelee merkeittäin. Tavallisesti tuotteen valmistajan on maksettava oikeudesta käyttää merkkiä tuotteessa. Siksi pientuottajien on joskus harkittava tarkkaan, haluaako hän hankkia oikeuden käyttää merkintää tuotteessaan, vaikka sen kriteerit sinänsä täyttyisivät. Toisaalta merkki voi toimia valmistajalle markkinointietuna. Mikään merkki ei viesti siitä, että tuotteen valmistusprosessi olisi täydellinen. Merkki kertoo ainoastaan sen, että merkin edellyttämät tietyt kriteerit ovat täyttyneet tuotteen valmistusprosessissa. 

Suomalaisessa maataloustuotannossa tuotannon kriteerit ovat kansainvälisesti vertailtuna verrattain tiukat ja siksi kotimaisuus on joissain asioissa tietynlainen laadun tae. Näistä esimerkkejä ovat torjunta-ainejäämät ruuassa, ruuan ihmisoikeusvaikutukset, sekä tietyiltä osin myös tuotantoeläinten hyvinvointi. Kuluttajan kannalta on ongelmallista, että näitä asioita ei voi tuotteita tai tuotepakkauksia tarkastelemalla tietää tai vertailla.

Marttojen sivulta voit lukea lisätietoja erilaisista merkinnöistä:
https://www.martat.fi/marttakoulu/kodinhoito/merkit-apuna/

Hävikkiin menevän ruuan määrä maailmassa on valtava. Kuva: Taz / flickr.com

Ruokahävikki on turhaa jätettä, jonka synty olisi voitu välttää esimerkiksi ennakoimalla paremmin tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. 

Suomalaisen ruokaketjussa tuotetusta ruuasta 10–15 % eli noin 450 miljoonaa kiloa menee hukkaan. Ruokaketjun eri osuudet ovat seuraavat:

 • kotitaloudet 120–160 miljoonaa kiloa (Tämä tarkoittaa noin  20–25 kiloa henkilöä kohden vuosittain)
 • ravintolat, joukkoruokailu 75–85 miljoonaa kiloa
 • kauppa 65–75 miljoonaa kiloa
 • teollisuus 75–105 miljoonaa kiloa
 • alkutuotanto 50–60 miljoonaa kiloa

Kotitalouksien ruokahävikki johtuu useimmiten suunnittelemattomuudesta, arjen muutoksista sekä keittiötaitojen ja viitseliäisyyden puutteesta. Ruuantähteitä ei hyödynnetä ja parasta ennen -elintarvikkeita heitetään pois kuin ne olisivat viimeisen käyttöpäivän tuotteita. Kuluttajien toiveet ja vaatimukset heijastuvat myös teollisuuden, kaupan ja ravintoloiden hävikkiin. Osittain ongelma ratkeaisi kulutustapojen muutoksella, mikä on yksi ruokahävikin vastaisen työn tavoitteista.

Kuluttaja-lehden Hävikkiviikko-kampanjan sivuille on koottu seuraavat kymmenen vinkkiä kuluttajalle ruokahävikin vähentämiseen:

 1. Mieti jo ennakkoon, mitä vanhentuvia ruoka-aineita sinulla on kotona, ja suunnittele ostokset sen mukaan.
 2. Ota valokuva jääkaappisi sisällöstä ennen lähtöäsi ruokaostoksille. Näin näet kaupassa mitä tuotteita jääkaapissasi jo on, ja vältyt turhilta ostoksilta.
 3. Pakkauskoon valinnassa on oleellista se, että kaikki pakkauksessa oleva ruoka tulee käytettyä. Pakkausten ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin hukkaan menevän ruoan. Edullinen kilohinta ei merkitse säästöä, jos osa pakkauksesta jää lopulta käyttämättä.
 4. Muista, että parasta ennen -merkinnällä tarkoitetaan vähimmäissäilyvyysaikaa, johon saakka elintarvike ainakin säilyttää sille tyypilliset ominaisuudet. Viimeinen käyttöpäivä -merkintä sen sijaan on nimensä mukaisesti päivä, jolloin valmistaja on tarkoittanut tuotteen viimeistään käytettäväksi.
 5. Muista aistinvarainen arviointi. Katso ja nuuhki. Jos ruoka ei näytä tai tuoksu pilaantuneelta, eikä viimeinen käyttöpäivä ole mennyt, kokeile maistaa pieni pala. Uskalla luottaa aisteihisi!
 6. Jos ruokaa jäi pieni määrä, hyödynnä se osana seuraavan päivän ateriaa. Jos ruokaa jäi isompi satsi, pakasta se ja käytä myöhemmin.
 7. Kaikkein nopeimmin pilaantuvat tuoretuotteet kannattaa asetella jääkaapissa samalle hyllylle silmiesi korkeudelle, jotta ne eivät unohdu kaapin perukoille.
 8. Ota ruokaa lautasellesi nälän, älä tottumuksen mukaan.
 9. Pidä pää kylmänä kaupassa: Osta vain ne tuotteet, jotka tiedät ehtiväsi käyttää ennen niiden pilaantumista.
 10. Ruokaostoksille ei kannata mennä nälkäisenä, sillä nälkäisenä on helppo sortua tarpeettomiin heräteostoksiin.

Hävikkiviikon sivustolta löydät vinkkilistoja myös seuraavista teemoista:

 • Näin tunnistat päiväysmerkinnät
 • 12 vinkkiä, joiden avulla hyödyntää kaikki ruoka
 • 11 vinkkiä ruuan säilömiseen
 • 9 vinkkiä suunnitelmallisempiin ostoksiin
 • Tietoa peruselintarvikkeiden säilymisajoista https://havikkiviikko.fi

Lähteet

Pikkunupun luomutila myy satoaan kesäisin Joensuun torilla. Kuva: Pinja Sipari

Suomessa ruoka on 1960-luvulta lähtien ostettu pääasiassa ruokakaupoista sen sijaan, että sitä olisi viljelty itse tai esimerkiksi ostettu suoraan lähimaatilalta. Kauppoihin ruoka tulee usein keskusliikkeiden kautta eri puolilta Suomea ja maailmaa. Keskusteluyhteys kuluttajan ja ruokaa tuottavan maanviljelijän väliltä on hävinnyt lähes kokonaan. Yhteys on tärkeä, koska se mm. parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä ja kuluttajat ymmärtävät yhteyden kautta paremmin miten ruokaa tuotetaan ja mm. minkälaisia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia tuotannolla on.

Suuntaukselle on kuitenkin syntynyt vastaliike. Viime vuosina erilaiset vaihtoehtoiset tavat ostaa ruokaa ja jopa osallistua itse sen tuottamiseen ovat kasvattaneet suosiotaan myös Suomessa. Ruuan ostopaikalla on merkitystä myös uudenlaisten ruokajärjestelmien muodostumisessa. Vaihtoehtoisia tapoja hankkia ruokaa ovat esimerkiksi kumppanuusmaatalous, ruokapiirit, REKO-ringit, maatilapuodit ja maatilatorit. Seuraavassa näiden idea esitellään lyhyesti. 

Kumppanuusmaatalous, eli CSA-viljely (Community Supported Agriculture) maanviljelijän ja kuluttajien muodostama yhteisö, jossa viljelijä myy satonsa suoraan kuluttajille eikä tukuille ja kauppoihin. Mallissa viljelijä myy kuluttajille alkukeväästä eräänlaisia ruokaosakkuuksia, joista muodostuu maatilan vuosittainen budjetti. Osuuttaan vastaan jäsenet saavat kesän, syksyn ja talven mittaan viljelijän satoa niin pitkään kuin sitä riittää. Kumppanuusmaatalousmalleja on paljon erilaisia, mutta monissa niistä kuluttajilla on osuusmaksun lisäksi myös pieni talkoovelvoite maatilalla.

Kumppanuusmaatalouden hyvä puoli on se, että ruokaosuuskunnan jäsenenä on mahdollista vaikuttaa siihen, mitä pellolla kasvaa ja osallistua viljelyyn itsekin. Viljelijälle malli lisää turvallisuutta, kun markkinointiin ja myyntiin ei tarvitse erikseen panostaa, ja koko sadolle on valmiiksi ostaja. Kuluttajalle riskinä on se, että jos sato on huono, voi satokorin sisältö jäädä pieneksi. 

Suomessa kumppanuusmaataloushankkeita tai kumppanuusmaatiloja toimii kymmenkunta. Euroopassa jo yli miljoona ihmistä on tehnyt sopimuksen paikallisten viljelijöiden kanssa ja kumppanuusmaataloushankkeita on yli 6 000. Yhdysvalloissa kumppanuusmaatiloja on jo 12 000, ja siellä kumppanuusmaatalouden osuus maatalouden kokonaistuotoista on noin kymmenen prosenttia.

Ruokapiirin muodostaa ryhmä ihmisiä, jotka tilaavat yhdessä luomutuotteita tai muutoin eettisiä tuotteita suoraan maanviljelijöiltä tai jalostajilta välttäen ylimääräisiä välikäsiä ja jakavat niitä piirin jäsenille tilausten pohjalta esimerkiksi kerran kuukaudessa. Useimmiten ruokapiirien kautta saa paikallisten tuottajien perusraaka-aineita, kuten juureksia, vihanneksia, perunaa, jauhoja ja ryynejä sekä tukun kautta tilattuja pähkinöitä ja hedelmiä. Yleensä luomupiirit toimivat vapaaehtoisvoimin ja kulut katetaan pienillä tilaus- tai jäsenmaksuilla. Tällä hetkellä Suomessa toimii ainakin muutamia kymmeniä aktiivisia ruokapiirejä. Osa niistä on esimerkiksi korkeakoulujen opiskelijakuntien yhteydessä toimivia suurempia parinsadan henkilön ruokapiirejä ja tuttava- tai naapuriporukan ympärille syntyneitä 20–40 jäsenen luomupiirejä. 

REKO-ringit tuovat tuottajat ja kuluttajat yhteen Facebook-ryhmissä, jossa kyseisen ringin jäseniksi ilmoittautuneet tuottajat ilmoittavat saatavilla olevat tuotteet hintoineen ja kuluttajat voivat tehdä tilauksen kommentoimalla postausta. REKO-toreja järjestetään paikasta riippuen 1-4 kertaa kuukaudessa, usein esimerkiksi parkkipaikoilla, johon tuottajat kokoontuvat pariksi tunniksi kerrallaan. Kuluttajat hakevat tilaamansa ostokset toreilta suoraan jokaiselta tuottajalta, jolta hän on tuotteita tilannut. REKO-rinkien suosio on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti. Rinkejä toimii eri puolilla Suomea lähes pari sataa ja asiakkaita on kymmeniä tuhansia. 

Maatilapuodit toimivat joidenkin maatilojen yhteydessä. Niistä voi ostaa tilan tuotteita ja joskus myös muita tuotteita. Maatilapuotien aukioloajat vaihtelevat: osa niistä on auki vain satokaudella tiettyinä kellonaikoina ja osa taas on “kylmäasemia”, jossa ei ole myyjää paikalla, vaan asiakas laskee itse ostostensa hinnan ja jättää sen kassalippaaseen.

Maatilatorit ovat etenkin amerikkalainen ilmiö (Farmer´s Market), jossa paikalliset tuottajat kokoontuvat torille myymään omia tuotteitaan. Suomessa ei yleensä ole varsinaisia maatilatoreja, vaan tavallisilla toreilla on mukana myös paikallisia ruuantuottajia myymässä omia tuotteitaan. Toreilla tilauksia ei tehdä etukäteen, vaan ostokset tehdään samaan tapaan kuin kaupassa. Torilla voit usein kuitenkin tavata tuottajan ja jutella hänen kanssaan, mikä ei kaupassa tavallisesti ole mahdollista. Monelle pieni- tai keskikokoiselle avomaan vihannestilalle torimyynti on tulonmuodostuksessa keskeisessä asemassa. 

Oletko sinä ostanut ruokaa jostain esitellyistä paikoista? Onko niitä paikkakunnallasi saatavilla? 

Koska kouluruokaa syödään Suomessa vuosittain valtavia määriä, kannattaa sen vastuullisuuteen yrittää vaikuttaa. Kuva: Silwertand / flickr.com

Suomi aloitti kaikkien oppilaiden maksuttomat ateriat ensimmäisenä maana maailmassa vuonna 1943. Maksuton kouluruoka tarjotaan nykyään Suomessa joka arkipäivä noin 900 000:lle koululaiselle ja opiskelijalle. 

Koulun tehtävänä on kasvattaa lapsista ja nuorista vastuullisia kansalaisia ja vastuullisuuden tulisi näkyä myös kouluruokailussa. Vastuullisessa kouluruokailussa myös kasviproteiinit tulevat tutuiksi ja samalla totutaan ajatukseen, että kasvisruoka ei ole erityisruokavalio, vaan aivan tavallista ruokaa ja normaali osa vastuullista ruokailua. Samalla kannustetaan julkisen ruokailun tarjoajia kehittämään herkullisia ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia kasvisruokia.

Kouluruokailut on kirjoitettu osaksi valtakunnallista opetussuunnitelmaa, jonka mukaan kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Opetussuunnitelmien ohella kouluruokailujen suunnittelua ohjaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositus. Sen mukaan kouluruokailussa keskeistä on oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, terveyttä ja kestävää kehitystä edistävien lounaiden ja välipalojen tarjoaminen sekä koko ruokailuympäristön huomioiminen ja tapakulttuurin edistäminen. Tavoitteena on oppilaiden ruokaosaamisen karttuminen ja ruokatajun kehittyminen. Kouluruokailu on monialainen oppimiskokonaisuus, jolla on luonteva yhteys useisiin oppiaineisiin. 

Ideoita oppilaiden osallistumisesta kouluruokailujen suunnittelemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen löydät esimerkiksi Ruokatieto Yhdistyksen kouluruoka-agentti toiminnasta, Enemmän KASVIKSIA -vaikuttamisprojektimallista tai kouluruokasuosituksen listasta (s.43).

Kestävän elämäntavan mukainen kouluruokailu nousee siis merkittävään rooliin niin opetussuunnitelmissa kuin kouluruokasuosituksessakin. Suomen Ilmastopaneeli tarjoaa yhden käytännön vinkin ohjeiden toteuttamiseen. Se suosittelee, että kouluissa tulisi tarjota kasvisruokaa joka päivä kaikille halukkaille ja vähintään kahdella aterialla viikossa kaikki söisivät kasvisruokaa. Lisäksi tulisi kiinnittää erityishuomiota kasvisruokaa koskeviin ennakkoluuloihin.

Isossa joukossa on paljon voimaa ja siksi pienelläkin lihan kulutuksen vähentämisellä kouluruokailussa on suuri vaikutus ympäristölle. WWF Suomi on laskenut, että jos jokaisessa Suomen koulussa olisi viikossa yksi kasvisruokapäivä lisää, säästyisi yli 2 000 000 eläimen henki. Tällä olisi myös merkittäviä ympäristövaikutuksia niin maan- ja vedenkäyttöön kuin ilmastopäästöihinkin.

Lähteet

Järjestöjen toimintaan tutustuminen voi olla yksi osa ruokaan liittyvien vaikuttamistaitojen opettelua. Kuvassa Oikeutta eläimille -järjestön mielenilmaus. Kuva: Juho Kerola / Oikeutta eläimille

Ruokakansalainen on on aidosti kiinnostunut ruuan laadun eri ulottuvuuksista – paitsi terveellisyydestä ja turvallisuudesta, myös jokaisen ihmisen oikeudesta ruokaan, ruuan eettisyydestä, reiluudesta, ympäristövaikutuksista ja kulttuurisuudesta. Lisäksi hän pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan kestävän ruokajärjestelmän puolesta. 

Omien kulutustottumusten muuttaminen vastuullisemmiksi on hyvä ensimmäinen askel kohti aktiivista ruokakansalaisuutta. Tällä muutoksella voit kuitenkin vaikuttaa vain yhden ihmisen kulutuspäätösten verran. Positiivinen kädenjälkesi maailmassa kasvaa, kun pyrit tavalla tai toisella muuttamaan myös muiden ihmisten kulutuspäätöksiin. Seuraavassa on esitelty joitakin ideoita ruokavaikuttamiseen:

Anna palautetta valmistajalle, kauppaan ja ravintolaan

Ruokajärjestelmän eri toimijoilla on paljon vaikutusta siihen, millaista ruokaa kaupoissa ja ravintoloissa myydään. Suomalaiset ovat kuitenkin usein melko ujoja antamaan palautetta ja pyytämään muutoksia tuotteisiin ja palveluihin, vaikka kehitysehdotuksia olisi mielessä useinkin. Palautteen antaminen ei tarkoita ylimielistä kettuilua. Ystävälliseen sävyyn tehdyt kehitysehdotukset ovat paljon parempi vaikuttamistapa. Palautetta voi antaa suoraan työntekijälle, valmiiden palautelomakkeiden kautta tai lähettämällä sähköpostia vaikkapa yhtiön johtajalle. Usein yritykset arvostavat rakentavaa palautetta ja koska saavat sitä sen verran vähän, laskevat yhden palautteen antajan edustavan jopa useiden satojen ihmisten mielipidettä. Mielipiteelläsi on siis todellakin merkitystä!

Valitse ruokakauppa, ravintola tai ruuan valmistaja, jonka tuotteita tai palveluita käytät usein ja mieti jokin kehitysehdotus tai ongelmakohta. Muotoile ehdotuksesi ystävälliseksi viestiksi ja lähetä se sopivalle vastaanottajalle (google auttaa yhteystiedon löytymisessä). Toivoisitko valikoimaan lisää kasvisvaihtoehtoja tai jonkin aivan tietyn tuotteen? Haluaisitko löytää kaupasta vastuullisen lähituottajan tuotteita? Voisivatko vastuulliset tuotteet olla paremmin esillä kaupassa tai ravintolan ruokalistalla? Pistä palaute menemään ja odota, milloin alkaa tapahtua!

Ole yhteydessä päättäjiin

Poliittisilla päättäjillä on yllättävän paljon valtaa siihen mitä syömme. Paikallispolitiikassa tehdään päätöksiä mm. siitä, millaista ruokaa syödään kunnan joukkoruokailuissa: kouluissa, päiväkodeissa, vanhustenpalveluissa ja sairaaloissa. Valtakunnanpolitiikassa taas tehdään koko maata koskevia päätöksiä esimerkiksi siitä millaista tuotantoa tuetaan. Samoin kuin yritykset, myös poliitikot arvostavat rakentavaa palautetta ja koska saavat sitä sen verran vähän, he laskevat yhden palautteen antajan edustavan jopa useiden satojen ihmisten mielipidettä. Mielipiteelläsi on siis todellakin merkitystä!

Mieti jokin ruokaan liittyvä kehitysehdotus tai ongelmakohta ja valitse kansanedustaja tai kunnanvaltuutettu, jonka toimialaan ehdotuksesi kuuluu ja jolle haluaisit asiasi esittää. Muotoile ehdotuksesi ystävälliseksi viestiksi ja lähetä se sopivalle vastaanottajalle (google auttaa yhteystiedon löytymisessä) sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa tai vaikka postikorttina.

Kirjoita mielipidekirjoitus

Sanomalehdessä julkaistava mielipidekirjoitus on yllättävän tehokas keskustelunherättäjä. Hyvä mielipidekirjoitus koostuu nasevasta otsikosta, aiheen tiiviistä esittelystä, kirjoittajan aiheeseen liittyvän mielipiteen esittelystä sekä mielipiteen vakuuttavista perusteluista ja aiheeseen liittyvistä kehitysehdotuksista, eli kirjoittajan näkemyksestä siitä, mitä asialle pitäisi tehdä. Mitä isommalle yleisölle kirjoitus julkaistaan, sitä suurempi vaikutus sillä voi olla. Harjoittelun voi kuitenkin hyvin aloittaa pienelläkin levikillä. Mielipidekirjoituksen voi julkaista myös esimerkiksi koulun blogissa.

Tässä yksi hyvä esimerkki kouluruokaan liittyvästä mielipudekirjoituksesta:
https://vallilalainenvirtanen.blogspot.com/2019/05/rehtorin-ja-adan-mielipidekirjoitus.html

Vaikuta kouluruokaan

WWF Suomi on laskenut, että jos jokaisessa Suomen koulussa olisi viikossa yksi kasvisruokapäivä lisää, säästyisi yli 2 000 000 eläimen henki. Tällä olisi myös merkittäviä ympäristövaikutuksia niin maan- ja vedenkäyttöön kuin ilmastopäästöihinkin. Sillä, millaista kouluruokaa sinunkin koulussasi tarjotaan, on siis isoja vaikutuksia. 

Kouluruokailuun vaikuttamisella voidaan tarkoittaa joko sitä, millaista ruokaa koulussa tarjoillaan tai miten se tehdään. Selvitysten mukaan ruuan tarjoilutavoilla on isoja vaikutuksia siihen, mitä ihmiset syövät. Jos esimerkiksi linjaston alkupäässä on tarjolla kasvisruokaa, on melko todennäköistä että kasvisruuan menekki kasvaa. Eräs tärkeä teema on se, mitä tehdään päivän ylijäämä ruuille. Esimerkiksi Jyväskylän kouluissa hieno toimintatapa, jossa koulun naapuruston asukkailla on mahdollista nauttia kouluruoka-ateria edulliseen hintaan niinä päivinä, kun ruokaa on jäänyt yli.

Kouluruuan kehittämisestä vastuullisempaan suuntaan on tehty monenlaisia projekteja ja projektimalleja, joista voitte ottaa oman vaikuttamisprojektinne suunnitteluun!

Kasvisruuan lisääminen kouluruokailuissa:

Hävikkiruuan hyötykäyttöä:

Tee vastamainos

Vastamainokset ovat mainoksilta näyttävää yhteiskunnallista viestintää, mainosparodioita. Huumorin avulla, mainosten kieltä käyttämällä vastamainoksissa voidaan kommentoida kulutusyhteiskunnan ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, eettisiä ongelmia tai ihmisoikeusloukkauksia. Samalla vastamainos on kuuluva ja näkyvä puheenvuoro yksisuuntaisen mainostulvan keskellä. Ruokaa mainostetaan paljon ja vastamainokset ovat tehokas tapa osallistua ruoka-aiheiseen kulutuskeskusteluun, kun teokset julkaistaan somessa tai koulun tai vaikkapa paikallisen kirjaston seinillä näyttelynä.

Ohjeet ja valmiit materiaalit ruoka-aiheisen vastamainostyöpajan pitämiseen löydät täältä kohdasta “Opettajan opas ruoka-aiheisen vastamainostyöpajan ohjaamiseen”: https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/il/global-luonnos

Vastamainokset ovat hyvä tapa ruokamainonnan kriittiseen kommentointiin. Kuvan vastamainokset on tehnyt Häiriköt-päämaja.

Järjestä taidenäyttely vastuullisesta ruuasta

Taiteen avulla voidaan herättää katsojissa paljon ajatuksia, oli näyttelyssä mukana sitten valokuvia, vastamainoksia, meemejä, maalauksia, sarjakuvia, installaatiota, tai muita taideteoksia tai journalistisia ulostuloja. Valitkaa toteutustapa tai -tavat ja ottakaa kantaa kestävän ruuantuotannon ja -kulutuksiin näyttelyn avulla. Näyttelyn voi järjestää esimerkiksi koulun ruokalassa tai aulassa, tai paikallisessa kirjastossa tai galleriassa.

Järjestä pienemmille oppilaille oppitunti vastuullisesta ruuasta

Koulun isommat oppilaat ovat pienten oppilaiden parhaita esikuvia. Suunnitelkaa opetustuokio vastuullisen ruuan teemoista pienemmille oppilaille ja menkää pitämään se. Hyvä opetustuokio sisältää jonkin verran luennointia ja ainakin yhden ohjatun tehtävän, jonka pienet oppilaat voivat tehdä oppiakseen aiheesta lisää tekemisen kautta.

Someta ja juttele

Tutut ihmiset ja heidän mielipiteensä ja esimerkkinsä vaikuttavat omiin ajatuksiimme ja kulutusvalintoihimme kaikista eniten. Siksi myös sinun mielipiteesi ja kulutusvalintasi vaikuttavat oman tuttavapiirisi ajatusmaailmaan ja käytökseen. Tee siis omat ajatuksesi ja toimesi näkyväksi somessa! Jaa kuvia vastuullisista tuotteista joista pidät ja kerro miksi pidät niistä. Jaa hyviä reseptejä. Tee meemejä ja jaa niitä. Jaa videoita ja linkkejä kiinnostavista vastuulliseen ruokaan liittyvistä aiheista ja kerro miksi ne ovat mielestäsi tärkeitä. Samoista aiheista kannattaa keskustella kavereiden kanssa, perheessäsi ja harrastusporukassa myös kasvotusten.

Monenlaiset tahot voivat tehdä monenlaista vaikuttamista. Kuvassa maataloustuottajat ovat osoittamassa mieltään Senaatintorilla Helsingissä. Kuva: Pinja Sipari

Vinkkilista maantieteen opettajalle

Kuva: Lance Cheung / USDA / climatevisuals.org

Ruoka on valtavan monialainen ilmiö. Tässä Open ruokaoppaan maantieteen oppiaineen tekstissä sitä on käsitelty lähinnä ruuantuotannon globaalin ruokajärjestelmän ja sen kehityskohtien, sekä siihen liittyvän sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Lisäksi on käsitelty jonkin verran ruokavaikuttamista. Lisätietoa ympäristöongelmien ja -ratkaisujen näkökulmista ja eläinten oikeuksista löydät biologian sivulta ja lisätietoa ruokavaikuttamisesta sekä taloudellisista kysymyksista löydät yhteiskuntaopin sivulta. Ruuan kulttuurisia puolia on käsitelty mm. kotitalouden sivulla. 

Tähän vinkkilistaan on koottu yleisiä vinkkejä vastuullisen ruuan teemojen käsittelyyn maantieteen opetuksessa.

 • Käykää rohkeasti arvokeskusteluja. Ruoka on nykyään tärkeä osa identiteettiämme ja vastuulliseen ruokaan liittyvät keskustelut saattavat helposti muuttua tulen polttaviksi. Se ei haittaa, vaikka keskustelujen moderointi voikin tuntua opettajasta haastavalta. Etsikää tietoa yhdessä ja pohtikaa asioita monelta kantilta. Säilyttäkää maltti ja pyrkikää dialogiin.
 • Tehkää yhteistyötä. Opas tarjoaa mainioita kosketuspintoja eri  oppiaineiden yhteisopetukseen. Vilkuile läpi myös muiden oppiaineiden tekstejä ja tehtäviä ja vinkkaa oppaasta kivalle kollegalle. Miettikää, mitä asioita voisitte opettaa yhdessä!
 • Kriittinen asenne kannattaa. Vastuullisen ruuan teemoista on olemassa valtavasti tietoa ja iso liuta myös virheellisiä käsityksiä. Maantieteen opettaja näkee myyttien läpi varmasti keskivertoihmistä paremmin, mutta omiin käsityksiin on silti syytä suhtautua kriittisesti ja ohjata myös oppilaat tällaiseen toimintatapaan. Hyvä aloituspiste omien käsitysten tarkistamiseen on vaikkapa oppaasta löytyvä ruokamyyttien lista
 • Opetelkaa medialukutaitoa. Ruuasta puhutaan mediassa paljon, monenlaisista näkökulmista. Ruokaa myös mainostetaan paljon ja siksi on tärkeää, että osaamme tulkita mainosten viestejä ja niiden alle piiloon jääviä ruokafaktoja. Vastamainosten tarkastelu ja tekeminen on yksi erinomainen metodi aiheen harjoitteluun.
 • Miettikää koulupuutarhatoiminnan mahdollisuutta. Koulujen pienimuotoisenkin puutarhatoiminnan avulla voidaan konkretisoida vaativiakin kestävään ruuantuotantoon liittyviä prosesseja ja tehdä niitä ymmärrettäväksi. Vaikka puutarha on erinomaisen hyvä ja toimiva oppimisympäristö, vaatii se oman panostuksensa. Ekstrapanostus voi kuitenkin olla sen arvoista! Lisätietoa aiheesta löydät http://puutarhakasvatus.fi/ -sivustolta.
  (Muista kuitenkin, että puutarhassa pystytään konkreettisesti opettamaan ruokajärjestelmämme joitakin puolia, mutta jos opetuksen tavoitteena on vastata kysymykseen “Mistä ruoka tulee?” , on puutarhaopetuksen rinnalla syytä käsitellä globaalin ruokajärjestelmän eri puolia: logistiikka, ruuan varastointia, raaka-aineiden jalostusta, kaupan roolia ja jätehuoltoa.)

Tehtävät

1. Vastamainostyöpaja
Ruokaa mainostetaan paljon ja siksi on tärkeää, että osaamme tulkita mainosten viestejä ja niiden alle piiloon jääviä ruokafaktoja. Vastamainosten tarkastelu ja tekeminen on yksi erinomainen metodi aiheen harjoitteluun. Valmiit materiaalit ja askelmerkit ruoka-aiheisen vastamainostyöpajan vetämiseen löydät täältä (kohta 6): https://openruokaopas.fi/ruoka-mediassa-opekoulutuksen-antia/

(Ohjeen nopeampaan vastamainosharjoitukseen löydät kohdasta 18).

2. Mistä ruokamme tulee?
Globaali ruokajärjestelmä koostuu monista osista. Järjestelmää ja sen eri osissa, eri puolilla maailmaa tehdyn työn määrää voi olla hankala hahmottaa. Jaa luokka pienryhmiin. Jokainen ryhmä valitsee yhden elintarvikkeen, joka on tuotettu Suomessa osin tuoduista raaka-aineista (esim. monen hedelmän mehu, mehukeitto, lohikeitto (eines), banaanijogurtti, kinkkukiusaus). Ryhmät etsivät tuotteista seuraavan kysymyslistan mukaisia tietoja ja tekevät aiheesta posterin. Useimpiin kysymyksiin ei löydy valmiita vastauksia. Tällöin voidaan esittää valistuneita arvauksia (esim. banaanin tuotantomaa on ehkä Intia, koska se on maailman suurin baanintuottajamaa). Merkatkaa arvaukset esim. eri värillä kuin varmat tiedot.

Kysymykset: 

 • Mitä raaka-aineita tuote sisältää?
 • Mitä työvaiheita tuotteen valmistukseen kuuluu?
 • Missä maissa raaka-aineet on tuotettu?
 • Millaisia jalostuksen vaiheita tuotteen valmistukseen kuuluu?
 • Minkälaisia ammattiryhmiä tuotteen valmistukseen on osallistunut?
 • Mitä ympäristöjä, eläimiä, infrastruktuureja jne. tuotantoprosesseihin kuuluu?
 • Mitä hyviä ja huonoja vaikutuksia tuotannolla on?
 • Miten voitot jakaantuvat?
 • Miten ruuasta voisi tehdä kestävämmän?

Laajemman tuotteiden elinkaareen liittyvän projektityön ohjeet löydät Kestävä kehitys kemian opetuksessa -oppaasta (s. 18-19): https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Kestava-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf

3. Ruokamyytit kumoon
a) Lukekaa lista ruokaan liittyvistä myyteistä. Kuinka moneen niistä olit aiemmin uskonut?
b) Paritehtävässä etsitään perusteluja sille, miksi jotkut sitkeät ruokamyytit ovat virheellisiä. Tehtävä toteutetaan monisteen avulla (ohjeet monisteessa)

4. Mosambikissa ilmastonmuutoksen seurauksiin varaudutaan kehittämällä viljelymenetelmiä
Lue blogiteksti aiheesta täältä: https://hairikot.voima.fi/blogi/mosambikissa-ilmastonmuutoksen-seurauksiin-varaudutaan-kehittamalla-viljelymenetelmia/

Selvitä tekstin avulla esimerkkejä siitä, millä tavoin ilmastonmuutos ja ruuantuotanto liittyvät toisiinsa. Listaa ainakin 3 asiaa ja lisää listaan myös 1-3 jo aiemmin tietämääsi asiaa.


5. Nigeriassa maatalous on riippuvaista vesisateista

Lue blogiteksti ilmastotyöstä Nigeriassa täältä: https://hairikot.voima.fi/blogi/aurinkoenergia-kiinnostaa-yrityksia-nigeriassa/
a) Kirjoittaja kertoo tekstissä, että hänen kotikylänsä ja monet maalaiskylät Afrikassa ovat köyhiä ja riippuvaisia luonnosta, kuten vesisateesta maataloudessa. Siksi kylät ovat herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Pohdi, mitä tämä tarkoittaa. Mitä tarkoittaa se, että maataloudessa käytetään vain sadevettä kasteluvetenä ja mitä vaihtoehtoja tälle on? Miksi suora riippuvaisuus luonnosta altistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksille?

b) Minkälaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksia Nigeriassa on kirjoittajan mukaan jo nähtävissä? Listaa 10 asiaa.

6. Ruokaneuvottelut
Kuvitelkaa, että kunnassanne pohditaan uutta joukkoruokailustrategiaa. Tavoitteena on linjata minkälaista ruokaa kunnan joukkoruokailuissa tulevaisuudessa tarjotaan, jotta ruokailuissa voidaan täyttää kestävän ruuan kriteerit. Neuvotteluun on kutsuttu mukaan kestävää ruokajärjestelmää eri näkökulmasta tuntevia asiantuntijaosallistujia.

Luokka jaetaan 6:en ryhmään ja kukin ryhmä nimetään yhden näkökulman asiantuntijaksi. Asiantuntijaryhmät edustavat seuraavia näkökulmia:

 • ekologisen ruuantuotannon asiantuntijat
 • eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat
 • terveellisen ruuan asiantuntijat
 • työntekijöiden oikeuksia globaalisti puolustavat asiantuntijat
 • kotimaista ruuantuotantoa ja omavaraisuutta puolustavat asiantuntijat

Kukin ryhmä valitsee keskuudestaan yhden edustajan neuvotteluun. Varsinaisessa neuvottelussa muut ryhmäläiset toimivat neuvottelijansa neuvonantajina. Ryhmät perehtyvät ensin omaan asiantuntijuusalaansa ja muodostavat kantansa neuvottelun pääkysymyksiin. Neuvottelu koostuu neljästä osiosta:

 • Kuinka monta kasvisruokapäivää pidetään viikossa?
 • Kuinka suuren osan ruuasta on oltava kotimaista?
 • Kuinka suuren osan ruuasta on oltava reilusti tuotettua, esim. Reilun kaupan sertifikaatilla varustettua
 • Minkälaiseen kompromissiratkaisuun neuvottelussa päästään?

Harjoituksen purku: Neuvottelun päätyttyä käykää siitä vielä purkukeskustelu.

 • Minkälaisia huomioita teitte neuvottelujen kuluessa?
 • Missä asioissa eri alojen asiantuntijoilla oli yhteisiä näkemyksiä?
 • Missä asioissa eri alojen asiantuntijoilla oli eriäviä näkemyksiä?
 • Ovatko kaikki neuvottelun tulokseen tyytyväisiä?
 • Miten voitte hyösyntää neuvottelussa oppimianne asioita oikeassa elämässä?
 • Millaista muuta kosketuspintaa neuvottelulla on oikeaan elämään? Missä tilanteissa/ organisaatioissa vastaavia neuvotteluita käydään kunnassanne?

Harjoituksen kokonaiskesto: 90-120 min. Voitte halutessanne käyttää harjoituksen taustamateriaalina tätä.

7. Sanaselityksiä kestävästä ruuasta
a) Jaa luokka ryhmiin. Jokaisesta ryhmästä tulee vuoron perään yksi selittämään jotakin valituista sanoista. Sanan tietää ennalta vain selittäjä itse. Ryhmät yrittävät arvata, mikä sana on kyseessä. Kun sana on arvattu, ryhmältä kysytään vielä, mitä sanalla tarkoitetaan (mikäli tämä on tarpeen). Sanoja voidaan selittää monta tai vain muutamia, kuitenkin vähintään yksi selitys per ryhmä. Valmiit sanaselityskortit voit tulostaa WWF:n ympäristökasvatuksen materiaalipankista: Sanaselityskortit https://wwf.fi/mediabank/7801.pdf .

b) Vastuulliseen ruuantuotantoon ja kulutukseen liittyy monenlaista käsitteistöä. Termistöön voi tutustua sanastokorttien avulla tehtävällä harjoitukselle. Voit tulostaa sanastokortit täältä ja tehtävässä tarvittavat kuvakortit täältä. Jokaiselle osallistujalle jaetaan yksi kortti.

 • Etsi itsellesi pari, jonka kortissa on selitys käsitteellesi tai käsite selityksellesi
 • Valitkaa sitten kuvakorteista käsitettänne ja sen selitystä hyvin kuvaava kuva
 • Lopuksi käsitteet luetaan ääneen ja valitut kuvituskuvat esitellään muille

8. Suunnitusopas supermarkettiin -visa
Katsokaa Suunnistusopas supermarkettiin -video (kesto 5 min.) ja tehkää siihen liittyvä Kahoot-visa.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=YNlae2goWr8

Kahoot: https://create.kahoot.it/share/eb071c07-08b4-435d-9c95-ed5f29ed3f51

9. Vaikuta kouluruokaan -projekti
Projektin tarkoituksena on lisätä kasvisruuan määrää ja saatavuutta kouluruokailussa. Tarkka tavoite kannattaa määritellä koulun tämän hetkisen tilanteen mukaan askelta kunnianhimoisemmaksi. Tavoitteeseen pyritään selvittämällä minkälaista kasvisruokaa oppilaat haluaisivat koulussa syödä ja vakuuttamalla päättävät henkilöt asiasta avoimen keskustelun avulla. Jos tämä ei riitä, ryhdytään tekemään poliittista vaikuttamista. Valmiit askelmerkit ja materiaalit projektin toteuttamiseen löydät täältä: https://openilmasto-opas.fi/enemman-kasvisruokaa/

10. Tee koulustasi reilu -toimintaohjeet
Koulut voivat muuttaa maailmaa. Reilun kaupan koulussa tarjotaan reiluja tuotteita oppilaille ja henkilökunnalla, ja nostetaan opetuksessa esille eettisen kuluttamisen kysymyksiä. Lähde mukaan reiluttamaan kouluasi! Toimintaohjeita löydät Reilun kaupan sivuilta:https://reilukauppa.fi/osallistu/tee-koulustasi-reilu/ 

11. Millaisia vaikutuksia ruuantuotannolla on meitä ympäröivään maailmaan?
Tutustukaa suklaasta, maissista ja lihasta kertoviin infografiikoihin (esim. 1 infografiikka/pienryhmä) ja pohtikaa niiden avulla millaisia vaikutuksia ruuan tuotannolla ja kulutuksella on meitä ympäröivään maailmaan. Kootkaa mahdollisimman pitkä lista asioita. Tulosta infografiikat tästä.

12. Hampurilaisen ja spagetin maaottelu
Merkitse lattiaan kaksi aluetta: noin 4 m² ja noin 0,5 m². Isompi alue on hampurilaisen ja pienempi kasvispastan tuottamiseen tarvittava maa-ala. Pyydä oppilaita kokeilemaan, mahtuvatko kaikki hampurilaisen tuottamiseen tarvittavan maa-alan alueelle. Entä kuinka monta oppilasta mahtuu kasvispastan tarvitseman maa-alan alueelle? Kokeilun jälkeen keskustelkaa siitä, mistä ero mahtaa johtua. Huomio! Kasvispastan tilalla voisi olla myös kasvishampurilaisateria, sillä suurin osa maa-alasta kuluu lihantuotannossa.

13. Pallon paras ruoka -peli
Pelikorttipakka jaetaan tasan 4-5 oppilaan ryhmien kesken. Kukin ryhmä valitsee omista ruokakorteistaan vastuullisimman aterian, esittelee sen ja perustelee valintansa koko luokalle. Lopuksi luokka valitsee yhdessä keskustellen voittaja-aterian. Jos tulee kiistelyä, ryhmät voivat yrittää saada oman ateriansa voittajaksi kertomalla, miten kyseisen ruuan vastuullisuutta voi vielä lisätä.

Korttipakan voit tulostaa kaksipuoleisena täältä: https://wwf.fi/mediabank/3946.pdf (pdf-dokumentista löydät myös toisenlaiset ohjeet pelin pelaamiseen)

Harjoitus on poimittu täältä: https://wwf.fi/mediabank/8156.pdf 

14. Vastuullisuus yritysten strategioissa
Tutustukaa suurten suomalaisten ruoka-alan yritysten (esim. Kesko, Fazer, Paulig, Valio, HK Scan) vastuullisuusstrategioihin tai -raportteihin.

 • Minkälaisia asioita yritykset kertovat niissä?
 • Jääkö jotain kertomatta?
 • Vaikuttavatko tekstit luotettavilta?

Kootkaa tulokset keskustellen.

15. Perusta koulupuutarha
Koulujen pienimuotoisenkin puutarhatoiminnan avulla voidaan konkretisoida vaativiakin kestävään ruuantuotantoon liittyviä prosesseja ja tehdä niitä ymmärrettäväksi. Viherlannosta kylväessä, kompostia kääntäessä, typpinystyröitä tarkastellessa ja valmistaessa itse kasvatettua satoa ateriaksi mm. luonnon monimuotoisuuden hyödyt, pölyttäjähyönteisten tarpeellisuus, biologisen typensidonnan mekanismit ja hajottajaeliöiden merkitys luonnon kiertokulussa nousevat keskusteluun luontevasti. Vaikka puutarha on erinomaisen hyvä ja toimiva oppimisympäristö, vaatii se oman panostuksensa. Ekstrapanostus voi kuitenkin olla sen arvoista! Erilaisia koulupuutarhamalleja ja konkreettisia ohjeita puutarhan perustamiseen löydät http://puutarhakasvatus.fi/ -sivustolta. Vinkkejä ympäristökysymysten opiskeluun puutarhassa löydät https://puutarhakasvatus.fi/ymppi/ -sivustolta.

16. Minä ja me ruokakansalaisina
Tutustutaan ruokakansalaisuuden käsitteeseen käytännön esimerkkien kautta. Jokaiselle oppilaalle jaetaan lappu, jossa on 8 väittämää itsestä ruokakansalaisena. Väittämät leikataan erillisiksi lapuiksi. Kaikki väittämät eivät päde kaikkiin, mutta se ei haittaa. Oppilaat kulkevat ympäri luokkaa ja vaihtavat lappuja siten, että ne täsmäisivät itseen. Tavoitteena on, että harjoituksen lopussa jokaisella on ainakin 5 itseen täsmäävää väittämää. Lopuksi jokainen voi lukea väittämät ääneen tai liimata vihkoon otsikolla Minä ruokakansalaisena. Listaa voidaan lopuksi myös täydentää itse keksityillä väittämillä.

Opettaja voi tulostaa väittämälaput täältä. Tiedostossa on väittämät 12 henkilöä varten, setti voidaan siis tarvittaessa tulostaa kahteen kertaan.

17. Kuvakortteja ruuasta
Kuvakortteja voidaan käyttää opetuksessa monenlaisiin tarkoituksiin. Ruoka-aiheiset kuvakortit sopivat hyvin esimerkiksi ruoka-aiheeseen orientoitumiseen. Jokainen sai valita ruoka-aiheisista valokuvakorteista sen, joka parhaiten kuvasi sen hetkistä fiilistä, tulevaan opintojaksoon liittyviä odotuksia tai omaa suhdetta ruokaan tai ruuantuotantoon. Jokainen esittelee oman valintansa suullisesti pienryhmälle, koko ryhmälle tai kirjallisessa muodossa. Voit tulostaa kuva kortit täältä.

18. Vastamainontaa!
Vastamainos on visuaalisen kulttuurin ilmaisumuoto, jolla kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmakohtia mainosten kielellä.

Yritykset ja poliittiset puolueet kommunikoivat kuluttajakansalaisille usein mainosten välityksellä. Tavallisesti mainonta on yksisuuntaista viestintää, eikä vastaanottajan tehtäväksi jää muuta kuin osto- tai äänestämispäätöksen tekeminen. Vastamainoksen voisi mieltää heittäytymiseksi dialogiin, jossa vastataan mainostajan viestiin mainonnan omaa kieltä käyttäen. Siinä, missä mainoksen tavoitteena on johdattaa yleisön ajatukset yhteen lopputulemaan, pyrkii vastamainos päinvastoin avaamaan uusia näköaloja. Vaikka vastamainos on muodoltaan mainoksen näköinen, sen tavoite on perustavalla tavalla erilainen: vastamainos ei myy mitään vaan pyrkii ainoastaan herättämään ajatuksia.

Vastamainoksia on nähty niin taidemuseoissa kuin kansalaisjärjestöjen kampanjoissakin. Niitä tehdään kouluissa osana medialukutaidon opiskelua ja kuka tahansa voi tehdä vaikkapa netistä löytyvillä työkaluilla omia mainosparodioita sosiaalisessa mediassa meemeinä levitettäväksi.

Voit tulostaa tehtävässä tarvittavan vastamainosgallerian täältä.

TEHTÄVÄ: Tutustukaa oheiseen vastamainosgalleriaan, eli erilaisiin ruoka-aiheisiin vastamainoksiin. Katselkaa vastamainoksia ensin kaikessa rauhassa. Valitkaa sitten yhteiseen tarkasteluun esim. 3 vastamainosta ja pohtikaa niitä niiden avulla seuraavia kysymyksiä:- Mitä tuotetta tai brändiä vastamainoksessa on muunneltu?
– Mitä valittu vastamainos pyrkii meille viestimään (suoraan tai ns. rivien välistä)?
– Minkälaisia keinoja valitussa vastamainoksessa käytetään viestin välittämiseen?
– Miten valittu vastamainos liittyy keskusteluun vastuullisesta ruuasta?
– Pidätkö valitusta vastamainoksesta? Miksi, miksi et?

Lopuksi voitte keskustellen valita mielestänne parhaan vastamainoksen.

19. Arvojanoja ruokakysymyksistä
Arvojanat ovat ympäristö ja globaalikasvatuksen perusharjoitus, jossa osallistujat kertovat mielipiteitään kehollisesti. Alussa sovitaan, että koulutustilan yhdessä päässä oleminen tarkoittaa “olen aivan samaa mieltä” ja toisessa päässä että on “aivan eri mieltä”. Harjoituksen voi toteuttaa myös nostamalla  kädet ylös (kyllä) tai laskemalla ne alas lattiaan (ei). Harjoituksessa kouluttaja/opettaja lukee väittämiä ja osallistujat asettuvat koulutustilaan oman mielipiteensä mukaiseen kohtaan “janalle”.

Harjoitus puretaan siten, että kouluttaja kysyy kunkin väittämän jälkeen muutamalta eri paikoissa janaa seisovalta osallistujalta perusteluja sille, miksi hän on kyseissä kohdassa janalla. Tässä liuta ruoka-aiheiseen arvojanaharjoitukseen sopivia väittämiä, joista voit valita tarkasteluun esim. 4 kpl:
– Ruoka / ruokavalioni on minulle tärkeä asia
– Mainokset saavat minut haluamaan ostaa ruokaa ja juomaa
– Löydän kaupasta usein niitä tuotteita, joita toivon
– Ostaminen lisää onnellisuutta
– Tiedän, missä päin maailmaa tänään syömäni aamiainen on valmistettu
– Olen nähnyt filmin tai uutisjutun jonkun ruokatuotteen tekemisestä
– Meidän kotona syntyy paljon ruokajätettä
– Jokaisella on oikeus syödä mitä huvittaa
– Ruuan pitäisi olla mahdollisimman halpaa
– Ympäristöystävällisiä ruokavalintoja on helppo tehdä
– Koulussa pitäisi olla vain yksi liharuokapäivä viikossa
– Voin itse täysin vaikuttaa siihen, mitä syön
– Olen valmis vähentämään lihan kulutustani
– Ruuan pitää olla jokaisella aterialla eettisesti ja ravitsemuksellisesti erinomaista

20. Tietovisa maailmankaupasta
Kaupankäynti ja kuluttaminen yhdistävät meidät moniin alueisiin eri puolilla maailmaa. Missä tuotetaan ja kulutetaan eniten banaania, kahvia, teetä ja kaakaota? Merkitään tai piirretään arvaukset kartalle! (Oikeat vastaukset tässä suluissa kunkin kysymyksen jälkeen).
– Missä tuotetaan eniten teetä? (Kiina, Intia, Kenia, Sri Lanka)
– Missä tuotetaan eniten kahvia? (Brasilia, Vietnam, Kolumbia, Indonesia, Honduras, Etiopia)
– Missä tuotetaan eniten banaania? (Intia ja Kiina (kotimaanmarkkinoille), Ecuador, Filippiinit, Costa Rica, Kolumbia (vientiin))
– Missä tuotetaan eniten kaakaota? (Norsunluurannikko, Ghana, Nigeria, Kamerun (70 % maailman kaakaosta tulee Länsi-Afrikasta))

– Missä kulutetaan eniten teetä? (Kiina (kokonaismäärällisesti), Turkki, Irlanti, Iso-Britannia (väestön määrään suhteutettuna))  
– Missä kulutetaan eniten kahvia? (Suomi, Norja, Islanti, Tanska, Alankomaat, Ruotsi, Sveitsi, Kreikka)  
– Missä kulutetaan eniten banaania? (Vaikea määritellä (onko makea vai keittobanaani, onko kauppatilastoissa vai omavaraistuotantoa). Suurimpia Ecuador, Brasilia, Filippiinit, Angola, Kamerun, toisaalta ruokabanaani saattaa kattaa jopa neljäsosan ruokavaliosta joissain Afrikan maissa (Uganda, Ruanda, Kamerun))
– Missä kulutetaan eniten kaakaota? (Yhdysvallat (kokonaismäärällisesti), Belgia, Sveitsi, Saksa, Slovenia, Ranska (väestön määrään suhteutettuna))

21. Mitä kannattaa syödä?
Jokainen pienryhmä saa selvitettäväkseen yhden eläinproteiinin lähteen: possu, nauta, broileri, kananmuna. Tehtävässä käytetään taustamateriaalina seuraavia:
– WWF:n lihaopas: https://wwf.fi/lihaopas/ ja
– EHK:n Eläin ruokana –opas: https://elainruokana.elaintieto.fi/
TEHTÄVÄ: Selvittäkää oppaiden avulla yksi mahdollisimman hyvä tuoteryhmänne tuotantotapa ja yksi mahdollisimman huono. Huomioikaa valinnoissanne sekä ympäristö että eläinten hyvinvointi. Perustelkaa valintanne.

Open ruokaopas kertoo vastuullisesta ruuasta ja kestävästä ruuantuotannosta sinun oppiaineesi näkökulmasta. Sivuston on toteuttanut Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.